STRONA GŁÓWNA · ARCHIWUM · ARTYKUŁY · GALERIA · SZUKAJ · KONTAKT Maj 06 2021 17:09:03
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA
ARCHIWUM
ARTYKUŁY
GALERIA
SZUKAJ
KONTAKT
FORUM
Twitter
ZAJRZYJ TUTAJ ...STREFA EKONOMICZNA
Oferta aktualna
Prezentacja 2006
Zdjęcia z budowy 2006
MOJE KADENCJE


PROGRAM WYBORCZY 2014 -2018


2010-2014

2002-2006

1998-2002

1994-1998

WYBORY 1997

LUSTRACJA

MOJE MEDALE

Insygnia Radnego1000 lat Głogowa750 lat praw miejskich Głogowa750 lat Księstwa GłogowskiegoZa Zasługi dla Rozwoju OświatyOdznaczenie państwowe


KADENCJA 2002-2006
Praca w komisjach:


1. Komisja Edukacji i Kultury (KEiK) - Przewodniczący

2. Komisja Rewizyjna - członek

3. Komisja Stypendialna ds. Stypendium Prezydenta Miasta - przedstawiciel KEiK

4. Komisja Statutowa (doraźnie)

5. Komisja ofert konkursowych (przedstawiciel KEiK)


Radni na sesji

Podpisanie umowy partnerskiej z miastem niemieckim Riesa.Komisja Edukacji i Kultury na posiedzeniu


Boiska sportowe w Gimnazjum Nr 1Boiska sportowe w Gimnazjum Nr 2Gimnazjum Nr 3 po remoncieBoiska sportowe przy Gimnazjum Nr 3Gimnazjum Nr 4 po remoncieBoiska w Gimnazjum Nr 4 w czasie remontuTermomodernizacja Gimnazjum Nr 5Szkoła Podstawowa Nr 2 po remoncieBoiska sportowe w SP2Szkoła Podstawowa Nr 6 po remoncieBoiska sportowe przy SP6Szkoła Postawowa Nr 7 po remoncieBoiska sportowe przy SP7Basen szkolny w SP 10 po remoncieWybudowanie Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej (rok zakończenia 2006)

'Założony program kadencyjny jest w trakcie realizacji (zrealizowany w ok. 90%) a jego wstępna ocena została dokonana przez Prezydenta we wrześniu 2005 roku.
W programie tym wymienione są zadania, na które stawiałem i wspierałem wespół z innymi radnymi w obecnej kadencji, w pierwszej kolejności: Oświata,
Bezpieczeństwo,
Drogi

(W głosowaniach nad budżetem wspierałem wszystkie pozostałe zadania tu wymienione).

Za realizację programu jest odpowiedzialna oczywiście cała Rada i przede wszystkim Prezydent jako organ wykonawczy wraz ze swoimi zastępcami.

I ZAKRES RZECZOWY PLANOWANYCH INWESTYCJI PLANU KADENCYJNEGO

1. Zakończenie II etapu budowy obwodnicy miasta łączącej osiedla Kopernik i Piastów.

W grudniu 2004 roku zakończono budowę brakującego odcinka obwodnicy miasta łączącej osiedla Kopernik i Piastów. Zakres prac obejmował budowę jezdni o długości 240 mb, wykonanie 200 m ekranów dźwiękochłonnych o wysokości 4 m oraz wykonanie barier energochłonnych dynamicznych na całej długości ekranów. Ze środków GDDKiA wykonana została sygnalizacja świetlna przejścia dla pieszych przez obwodnicę z ul. Tęczowej do ul. Obrońców Pokoju.

2. Realizacja studium układu komunikacyjnego w zakresie:

a) wykonania ciągu komunikacyjnego - Wierzbowa, Mickiewicza, Elektryczna, Przemysłowa, Towarowa; Jest to kolejny etap, do realizacji po zakończeniu zadania współfinansowanego ze środków UE na terenie Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej. Dokumentacja projektowa wykonana została w 2003 roku. Aktualnie trwa procedura przetargowa. Zadanie będzie wykonane w 2006 r.

b) wykonanie dróg na Starym Mieście: Rynek, Garncarska, Słodowa, Kotlarska, Szewska, Długa, Śświętojańska; Kolejne odcinki dróg wykonywane są w miarę postępu prac związanych z odbudową Starówki w poszczególnych kwartałach. W 2005 roku planuje się zakończyć budowę odcinka łączącego ul. Brama Brzostowską z ul. Długą. Koszt zadania 480.000 zł. Oddanie drogi do użytku - październik 2005.

c) wykonanie nawierzchni ulic oraz chodników na osiedlu Paulinów w możliwym zakresie; Systematycznie co rok przeznaczana jest odpowiednia kwota na realizację tego zadania. w 2002 roku przeprowadzono prace polegające na obniżaniu studzienek na niektórych ulicach środki poniesione w 2002 r. - 100.000 zł.)

W 2003 wykonano nawierzchnię na ul. Lwowskiej i Grodzieńskiej (270.016 zł). W 2004 roku wykonano nawierzchnię na ul. Brzeskiej (343.231 zł). W 2005 roku zaplanowano położenie nawierzchni na ulicach Stanisławowskiej, Łódzkiej, Nowogródzkiej i Tarnopolskiej (500.000 zł). To zadanie będzie zrealizowane.e) budowa ul. Wybickiego; W 2004 wykonano ul. Wybickiego wraz z chodnikiem i oświetleniem. W 2005 roku kontynuowana jest realizacja infrastruktury powstałego tam mini osiedla w zakresie dróg, chodników i oświetlenie (400.000 zł).

3. Przygotowanie terenów pod inwestycje, w tym budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne.

W 2005 roku rozpoczęto realizację zadania przy udzialeśrodków finansowych z funduszu przedakcesyjnego UE - Phare SSG 2003. Udział Gminy Miejskiej wyniesie 25% wartości inwestycji, tj. 670 tys. EUR, natomiast Unii Europejskiej 75% - 2 mln EUR.
Zadanie zrealizowane będzie do 2006 i obejmie:
uzbrojenie terenu w sieć wodnokanalizacyjnyą, budowę ul. Północnej, budowę dalszego etapu ul. Południowej oraz wykonanie wierzchniej warstwy na istniejącym odcinku, modernizację ul. Wierzbowej.

W latach 2002-2003 opracowana została dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę. W budżecie na 2005 rok założono na tę inwestycję 1.149.000 zł. Ponadto wspomniane uzbrajanie i budowa dróg na terenie Starego Miasta czy oś. Piastów Śląskich przyczynią się do realizacji tego zadania.

4. Realizowanie budownictwa socjalnego i czynszowego. Budownictwo czynszowe:

Realizacją budownictwa czynszowego w imieniu Gminy Miejskiej Głogów zajmuje się głównie spółka TBS. Co roku oddaje do użytku kolejne lokale mieszkaniowe. w 2002 roku oddano do użytku 3 bloki przy ul. Merkurego na oś. Kopernik (80 mieszkań), w 2003 roku oddano do użytku 3 bloki przy ul. Oriona na oś. Kopernik (60 mieszkań), w 2004 roku przystąpiono do budowy kamienicy na Starym Mieście przy ul. Kołłątaja i Piotra Skargi. Pierwszy etap inwestycji został zakończony. 23 maja 2005 roku oddano do użytku 60 mieszkań. W czerwcu 2006 planuje się zakończyć drugi etap inwestycji. Powstanie 59 lokali mieszkalnych.

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja budowlano-wykonawcza na realizację zadania inwestycyjnego zespołu budynków wielorodzinnych TBS nr 10 na os. Piastów Śl. - I i II etap (30.11.2005 r.). Inwestycja realizowana będzie w latach 2006-2008. Planuje się oddać 112 lokali mieszkalnych do użytku.

Ponadto Gmina wybudowała w latach 2002 - 2003 i oddała do użytku budynek komunalny na 40 mieszkań (oś. Piastów Śląskich).

Budownictwo socjalne: W 2003 roku rozpoczęto inwestycję w budynku po dawnym Hotelu Miejskim, gdzie powstały mieszkania socjalne. W roku 2003 wykonana została adaptacja pomieszczeń na parterze, I i II piętrze. W roku 2004 wykonana została adaptacja pomieszczeń na III i IV piętrze. Efektem są 44 mieszkania. br> W 2003 roku przeznaczono na ten cel 403.933 zł. W 2004 roku na zakończenie zadania przeznaczono 1.574.272 zł.

2003 - 567.000 zł - adaptacja dawnego przedszkola przy ul. Rudnowskiej na mieszkania socjalne dla osób niepełnosprawnych (7 mieszkań). br> Gmina Miejska Głogów (Repertorium Nr 2778/05 z dnia 23.05.2005 r.) przejęła budynek przy ul. Folwarcznej (rozpoczęta budowa internatu). Istnieje wykonany projekt adaptacji budynku na mieszkania komunalne. Trwa postępowanie przetargowe na budowę 22 mieszkań socjalnych na ul. Krochmalnej i mieszkań na ul. Żarkowskiej.

5. Udział w remontach wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w których gmina posiada swoje mieszkania. br> Prace remontowe w budynkach komunalnych prowadzi się systematycznie każdego roku. 2002 - zgodnie z porozumieniem Gmina - ZGM przeprowadzono szereg prac remontowych, termomodernizacyjnych oraz instalacyjnych w zasobach mieszkaniowych ZGM na łączną kwotę ponad 6 mln zł.

W 2004 roku z budżetu gminy przeznaczono 2.761.635,87 zł na adaptację i remonty zasobów komunalnych (dotacja celowa i przedmiotowa). Wykonano remonty zespołów budynków przy ul. Kołłątaja, Wały Chrobrego, Piotra Skargi i Staszica (czworobok).

W 2005 roku planuje się ocieplić budynek mieszkalny przy ul. Jesiennej 15 (75.000 zł dotacja celowa). Planowany udział Gminy w remontach budynków mieszkalnych 1.331.000 zł (dotacja przedmiotowa). W ramach prac remontowych wykonano m.in. remonty dachów, mieszkań do zasiedlenia, roboty zduńskie, wymianę stolarki okiennej, instalacji wody, drzwi, malowanie klatek schodowych.br> Obecnie Gmina ogłosiła przetarg na zagospodarowanie terenu podwórka czworobok (100.000 zł).

6. Rozwiązanie problemu wadliwej technologii budynków systemu „LIPSK\\\". Osoby zamieszkujące hotele LIPSK przesiedlane są do mieszkań TBS, komunalnych, wojskowych oraz socjalnych. Część rodzin trafiła także do zaadoptowanego budynku dawnego Hotelu Miejskiego. Po całkowitym wysiedleniu zamieszkujących tam rodzin, budynki zostaną rozebrane.

7. Kontynuacja programu segregacji i utylizacji odpadów. Obecnie uchwalony jest Wojewódzki Programu Gospodarki Odpadami. Zawiera on w planach realizację w Głogowie: Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Biechowie, Instalacji odgazowującej składowisko w Biechowie, Sortowni odpadów, Kwatery do składowania odpadów niebezpiecznych. Planowany koszt inwestycyjny 31 mln zł. Zadanie to nie będzie obciążało budżetu gminy, gdyż będzie finansowane przez GPK - SITA Głogów Sp. z o.o.

W 2004 roku został opracowany Głogowski Plan Gospodarki Odpadami, który umożliwia racjonalną gospodarkę odpadami powstającymi w procesie działalności gospodarczej i odpadów komunalnych. Gmina Miejska Głogów przyjęła wariant organizacji selektywnej zbiórki surowców wtórnych zamieszczony w Planie. Na terenie miasta systematycznie wprowadza się pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (podział na 4 frakcje).

8. Kompleksowa termomodernizacja szkół wraz z remontami stropodachów. Od roku 2004 przeprowadzamy termomodernizację w szkołach podstawowych i gimnazjach należących do Gminy Miejskiej Głogów. Prace termomodernizacyjne polegają na: dociepleniu ścian, wymianie stolarki okiennej, dociepleniu stropodachu, dociepleniu stropu piwnic, wymianie pokrycia dachu.

W roku 2004 wykonano remonty w Zespołe Szkół Nr 3, Zespołe Szkół Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 6 Rok 2005 - Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 7.

9. Modernizacja basenu przy szkole nr 10. w 2002 roku została opracowana dokumentacja na remont basenu. Realizacja zadania nastąpi w latach 2004 - 2005. W 2004 roku rozebrano nieckę w zakresie przewidzianym w dokumentacji - 308.412 zł. W 2005 roku w budżecie przewidziano kwotę 4.700.000 zł. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest na miesiąc październik. W projekcie modernizacji basenu przewidziano widownię na 100 miejsc.

10. Utworzenie terenu rekreacyjno - sportowego przy Zespole Szkół nr 2 (oś. Piastów) Prowadzona w 2003 roku procedura przetargowa została unieważniona z przyczyn formalnych. W 2004 roku uzbrojono teren w sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz oświetlenie (192.783 zł). Z uwagi na wysokie koszty utrzymania boiska o nawierzchni trawiastej zmieniono technologię boisk na zastosowanie nawierzchni ze sztucznej trawy. W 2005 roku wykonano boisko i ogrodzenie (1.909.000 zł).

11. Budowa i modernizacja miejskich placów rekreacyjnych i sportowych. W 2003 roku zrealizowano m.in. zagospodarowanie zielenią boiska na oś. Piastów Śląskich (koszt zadania 250.000 zł). Powstało 5 placów zabaw i ścieżka zdrowia. W 2004 roku powstały kolejne 10 placów zabaw. W 19 punktach wymieniono urządzenia zabawowe. Niektóre place powstają przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej. Palce powstały na osiedlach: Kopernik, Śródmieście, Hutnik I i Hutnik II. W b.r. rozpoczęto budowę skateparków, które to obiekty skierowane są dla młodszej grupy mieszkańców naszego miasta.

W 2005 roku zaplanowano wykonanie boisk przy szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 6 - 450.000 zł, - Gimnazjum nr 3 - 410.000 zł, - Gimnazjum nr 4 - 530.000 zł.

W 2006 roku planuje się przeprowadzić rewitalizację Placu Jana z Głogowa (modernizacja fontanny) oraz modernizację fosy miejskiej (zmiana nawierzchni ścieżek, doprowadzenie wody i prądu, nasadzenia, oświetlenie).

12. Kompleksowa modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury. W 2004 r. została opracowana dokumentacja techniczna. W grudniu 2004 roku zakończono realizację inwestycji - 8.313.000 zł.

13. Kontynuacja budowy kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Wita Stwosza. Zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Wita Stwosza zostało usunięte z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Zadanie realizowane będzie przez nowo utworzoną jednoosobową spółkę gminną Głogowskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o. w Głogowie (GOS). Głogowskie Obiekty Sportowe utworzone zostały Uchwałą Nr XXVIII/232/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2005 r. W skład przyszłej inwestycji wchodzi zagospodarowanie kompleksu sportowego w tym: budowa zespołu basenów otwartych, budowa basenu krytego i modernizacja stadionu.

14. Kontynuacja odbudowy obiektów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem kolegiaty głogowskiej.

Co rok przeznacza się odpowiednie środki finansowe na odbudowę obiektów zabytkowych. W 2002 roku (oprócz ratusza, kościoła św. Mikołaja, fosy) na ten cel przeznaczono: 110.000 zł (kościół Bożego Ciała, kościół św. Kolbe, kościół w Brzostowie, Krzepowie, parafia prawosławna).

W 2003 - 95.000 zł (Kościół w Brzostowie, parafia prawosławna, kościół św. Kolbe, teatr). W 2004 - 175.000 zł (kościół Bożego Ciała, kościół św. Kolbe, kościół w Krzepowie, parafia prawosławna) oraz 129.843 zł (pozostałe zabytki).

Na kolegiatę przeznaczano w latach 2002 - 50.000 zł, 2003 - 250.000 zł, 2004 - 300.000 zł W 2005 roku planuje się przeznaczyć 500.000 zł (teatr, obiekty zabytkowe).

15. Kontynuacja odbudowy ratusza, zakończenie budowy;Sali rajców\\\". Do końca 2004 roku odbudowano ratusz (39.951.000,70 zł).

Do zrealizowania został III etap polegający na wykonaniu Sali Rajców wraz z zapleczem, niezbędne roboty w restauracji umożliwiające jej wydzierżawienie, odwilżenie piwnic, klimatyzację poddasza oraz ewentualnie tynki wieży.

Łącznie na ten cel potrzeba ok. 7.000.000 zł. W 2005 przewidziano 4.500.000 zł.

16. Zakończenie rewitalizacji fosy miejskiej. Co roku realizowane są poszczególne etapy inwestycji. W 2003 - zabezpieczenie i wzmocnienie ścian oporowych, wykonanie balustrady stalowej (130 m) - 101.338 zł.

W 2004 - wykonanie 130 m nowego ogrodzenia przy ul. Wały Bolesława Krzywoustego oraz dodatkowa balustrada o dł. 51 m na odcinku wiaduktu w ul. Staromiejskiej - 258.732 zł. W 2005 roku przewidziano na ten cel 340.000 zł. Obecnie trwa sukcesywna wymiana ogrodzenia.

17. Zabezpieczanie ruin kościoła Św. Mikołaja jako wiecznej ruiny.

W 2002 roku przeprowadzono prace zabezpieczające przed wejściem na teren ruiny osób nieupoważnionych na kwotę 50.000 zł. W 2004 roku zabezpieczono obiekt przed dostaniem się osób postronnych oraz wykonano część badań archeologicznych - 100.000 zł. W chwili obecnej trwają badania archeologiczne. Na ten cel zabezpieczono kwotę 200.000 zł.

18. Wdrożenie systemu monitorowania miasta. W 2004 roku skorzystano m.in. z usługi konsultingowej przy przygotowaniu inwestycji pn. Monitoring Wizyjny Miasta Głogowa, wykonano część techniczną dokumentu SIWZ - 29.050 zł. Zawarta umowa przewiduje zakończenie zadania do 30 marca 2006 r. Koszt zadania po przetargu - 1 468 880 zł.

19. Stopniowa likwidacja barier architektonicznych na terenie miasta, zwłaszcza na ciągach komunikacyjnych. Przy wykonywaniu remontów i budowie nowych inwestycji uwzględnia się likwidację barier architektonicznych.

20. Założenie parków na oś. Kopernik oraz Piastów Śląskich. W 2003 roku przystąpiono do realizacji parku na oś. Kopernik. Prace zakończono w 2004 roku (1.246.000 zł). Na os. Piastów Śląskich istnieje teren, który można wykorzystać pod budowę parku.

21. Realizacja kompleksowego placu targowego (hurtowego i detalicznego). Lokalizacja targowiska została wskazana przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego. W 2006 roku planuje się realizację zadania.

23. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej miasta Głogowa, w tym budowa kolektorów odwadniających osiedle Piastów Śląskich.

W 2004 roku opracowano studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko - elementy niezbędne w ubieganiu się o środki na ten cel z Unii Europejskiej oraz środków z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Powstała Prognoza zapotrzebowania na gaz dla os. Krzepów, Widziszów, Nosocice oraz Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej.

W 2005 roku opracowano kosztorys inwestorski do dokumentacji technicznej. Łączny koszt tego zadania to ok. 26.972.000 mln zł.

II. ZAKRES ZAMIERZEŃ I SZCZEGÓLNEJ AKTYWNOŚCI PREZYDENTA I RADY MIEJSKIEJ MAJˇCYCH NA CELU ROZWÓJ MIASTA

1. Powołanie jednego wspólnego zarządcy dróg w mieście. W 2003 roku zostało podpisane porozumienie Gminy i Starostwa Powiatowego, na mocy którego Gmina zarządza drogami powiatowymi, będącymi w granicach administracyjnych miasta.

Gmina Miejska Głogów złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu pn. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Głogowie - jezdnia i chodnik. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną. Następnie będzie oceniany pod względem merytorycznym przez Panel Ekspertów.

2. Podjęcie starań i działań w celu powiększenia obszaru miasta.

W projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego postuluje się zmianę administracyjną granic miasta od strony południowej, tak aby pas drogowy obwodnicy południowej wytyczał nową granicę między miastem a Gminą Głogów. W chwili obecnej dokonuje się analizy procedur i możliwości prawnych, przed przystąpieniem do procesu powiększania obszaru miasta.

3. Realizacja wielopłaszczyznowej współpracy władz samorządowych z KGHM. 22 kwietnia 1999 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy władzami Głogowa i KGHM Polska Miedź S.A. w którym zawarte są płaszczyzny porozumienia. Do najważniejszych zagadnień poruszanych z władzami KGHM było:

Przekazanie części strefy ochronne Huty Miedzi Głogów pod inwestycje Miejska Strefę Inwestycyjną. W chwili obecnej Gmina jest użytkownikiem wieczystym większości gruntów na terenie MSI. Obszar ten jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Sponsorowanie imprez kulturalnych w mieście (wizyta Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Głogowskie Międzynarodowe Spotkania Jazzowe).

Ponadto Gmina oferowała dla KGHM tereny pod inwestycje (Miejska Strefa Inwestycyjna) pod przyszłe inwestycje mające na celu dywersyfikację monokultury miedziowej na naszym terenie.

4. Współdziałanie z przedsiębiorstwami działającymi na terenie miasta. Informację na ten temat przedstawiłem wcześniej.

5. Doprowadzenie do powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie powołana została dnia 22 czerwca 2004 roku.

Głogowska uczelnia kształci studentów w trzech kierunkach: finanse i bankowość, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz kulturoznawstwo. Od 2006 roku planuje się uruchomić trzy nowe kierunki. Będą to: politologia, automatyka i robotyka, i pedagogika.

6. Aktywne włączenie się w realizację Programu Odra 2006. Gmina Miejska Głogów, w celu turystycznego wykorzystania Odry, przygotowuje się do ogłoszenia w październiku b.r. konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania nadodrzańskich terenów sportu i rekreacji w Głogowie.

W skład zadania wchodzić będzie m.in. powstanie bulwaru nadodrzańskiego, zagospodarowanie zatoki przy Neptunie oraz przy LOK-u, a także lokalizacja przystani - mariny.

7. Zwiększenie promocji gospodarczej Głogowa i zabiegów o inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych oraz tworzenie preferencyjnych warunków dla rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych.

8. Zabieganie o różne dostępne środki finansowe z funduszy krajowych i unijnych. Gmina Miejska Głogów przygotowuje i składa wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych. W 2004 roku rozpoczęto realizację zadania Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Głogowa poprzez uzbrojenie Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej. Inwestycja ta będzie dofinansowana w wysokości 75% z programu PHARE SSG (2 mln EURO).

Zadanie Budowa kolektora odciążającego 1000 mm od ul. P. Skargi do ul. Nadbrzeżnej zostało dofinansowane z:
- Kontraktu Wojewódzkiego w 2002 i 2003 roku Gmina - łącznie 1.300.000 zł
- WFOŚiGW w 2003 i 2004 - 1.5000.000 zł pożyczki i 1.500.000 zł dotacji.
FACEBOOK
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NA CZASIE

STARE KOMENTARZE
CURRENT MOON
ZAGŁOSUJ !!!
MOJE PODRÓŻE
Licheń 2007
Klasztor Neuzelle
Wystawa Łowiecka
Panenske Brezany
Litomerice
Interdog Bohemia


1,299,403 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion © 2003-2005