Czy Huta truje czy nie truje?
Dodane przez admin dnia Lipiec 13 2016 18:00:38
Tego na poczekaniu rozstrzygnąć się nie da, a na sesjach w minionych latach było tyle trucia na ten temat, że jest to z pewnością dodatkowa dawka uzupełniająca tą realną dawkę trucizny jaką wchłaniamy od lat. Na sesji majowej odbyła się dyskusja na ten temat i proponuję zapoznać się z protokołem, aby każdy mógł wyrobić sobie swoje zdanie na ten temat.

Rozszerzona zawartość newsa
Tego na poczekaniu rozstrzygnąć się nie da, a na sesjach w minionych latach było tyle trucia na ten temat, że jest to z pewnością dodatkowa dawka uzupełniająca tą realną dawkę trucizny jaką wchłaniamy od lat. Na sesji majowej odbyła się dyskusja na ten temat i proponuję zapoznać się z protokołem, aby każdy mógł wyrobić sobie swoje zdanie na ten temat.
P R O T O K Ó Ł Nr XXII/16

Z sesji Rady Miejskiej w dniu 17 maja 2016 roku.
Sesja odbyła się w sali Rajców Ratusza Miejskiego w Głogowie.


Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Koliński, przywitał wszystkich radnych i zaproszonych gości przedstawicielkę Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu Annę Klimkiewicz, Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Delegatura w Legnicy Łucję Strzelec, Dyrektora Departamentu ds. Zasobów Ludzkich KGHM Polska Miedź S.A., Radosława Pobola, Dyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej KGHM Polska Miedź S.A. Janusza Piątkowskiego, Dyrektora Naczelnego Huty Miedzi Głogów Andrzeja Szydło, Przewodniczącego Rady Powiatu Głogowskiego Ryszarda Rokaszewicza, Starostę Powiatu Głogowskiego Jarosława Dudkowiaka, Przewodniczących Rad Gmin Powiatu Głogowskiego, Wójtów Gmin Powiatu Głogowskiego, Prezydenta Miasta Głogowa Rafaela Rokaszewicza i Zastępców Prezydenta Miasta Głogowa Bożenę Kowalczykowską, Piotra Poznańskiego, Sekretarza Gminy Miejskiej Głogów Katarzynę Brasse-Juźwiak, przedstawicieli stowarzyszeń oraz organizacji społecznych działających na terenie miasta i Powiatu Głogowskiego, prezesów i dyrektorów gminnych spółek i jednostek gminy, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, przedstawicieli mediów oraz wszystkich przybyłych licznie mieszkańców Głogowa na dzisiejszą sesję.

Przewodniczący Rady Andrzej Koliński poinformował, że w związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad, przystępuje do realizacji porządku obrad, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Urzędu Marszałkowskiego w sprawie problemów ekologicznych na terenie
miasta Głogowa i Powiatu Głogowskiego w zakresie zanieczyszczenia powietrza.
3. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie problemów
ekologicznych na terenie Miasta Głogowa i Powiatu Głogowskiego.
4. Informacja KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie problem ekologicznych miasta
Głogowa i Powiatu Głogowskiego oraz na temat działań dot. zmniejszenia
uciążliwości wynikających z funkcjonowania szybu św. Jakub.
5. Dyskusja nad przedstawionymi informacjami.
6. Wnioski i postulaty w zakresie problemów ekologicznych i zdrowotnych na terenie
miasta Głogowa i Powiatu Głogowskiego.
7. Zamknięcie sesji.


Ad.1
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Koliński stwierdził, że w dzisiejszej sesji na ustawowy stan 23 radnych uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał.


Ad.2
Informację Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie problemów ekologicznych na terenie miasta Głogowa i Powiatu Głogowskiego, przedstawiła Anna Klimkiewicz.
W prezentacji Anna Klimkiewicz przedstawiła zagadnienia dotyczących zanieczyszczeń arsenu w Powiecie Głogowskim.
/Informację przedkłada się w załączeniu do protokołu/.


Ad.3
Informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Delegatura w Legnicy w sprawie problemów ekologicznych na terenie miasta Głogowa i Powiatu Głogowskiego, przedstawiła Łucja Strzelec.
Kierownik Delegatury Łucja Strzelec w prezentacji przedstawiła w oparciu o prowadzony państwowy monitoring środowiska, jaki jest stan środowiska na terenie miasta Głogowa. Stwierdzono przekroczenie zanieczyszczeń przez Hutę Miedzi Głogów I, i w związku z powyższym WIOŚ decyzją administracyjną nałożył karę pieniężną za rok 2013, 2014, 2015.
/Informację przedkłada się w załączeniu do protokołu/.
Ad.4
Informację KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie problemów ekologicznych
miasta Głogowa i Powiatu Głogowskiego oraz na temat działań dot. zmniejszenia
uciążliwości wynikających z funkcjonowania szybu św. Jakub, przedstawił Główny Inżynier ds. Ochrony Środowiska Huty Miedzi Głogów Marian Knop.

Informację w sprawie problemów ekologicznych miasta Głogowa i Powiatu Głogowskiego przedstawił Główny Inżynier ds. Ochrony Środowiska Huty Miedzi Głogów Marian Knop. Marian Knop poinformował o działaniach Huty Miedzi Głogów zmierzających w kierunku poprawy sytuacji stężeń i zjawisk, na które huta ma wpływ.
Ponadto Marian Knop podzielił się refleksją na temat otrzymanej ulotki wydanej przez Stowarzyszenie Zdrowy Głogów.
/Informację przedkłada się w załączeniu do protokołu/.

Następnie głos zabrał Janusz Piątkowski Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej KGHM. Poinformował o wynikach monitoringu, jaki jest prowadzony od kilku lat na terenie Jerzmanowej. Monitoring prowadzi badania imisji siarkowodoru. Ponadto Janusz Piątkowski dodał, że do mieszkańców Głogowa docierają informacje o nadmiernej zachorowalności z tego rejonu. Z tego powodu wystąpiliśmy do Narodowego Funduszu Zdrowia o informację na temat zachorowalności na białaczkę, tarczycę i poronienia. W odpowiedzi otrzymaliśmy liczne materiały w tym zakresie. Janusz Piątkowski przedstawił tabele dot. zachorowalności na w/w choroby w skali Powiatu Głogowskiego i pozostałych Powiatów Dolnego Śląska.
/Informację przedkłada się w załączeniu do protokołu/.

Główny Inżynier Ochrony Środowiska w Oddziale Górniczym Polkowice-Sieroszowice Elżbieta Laskowska przedstawiła informację na temat zakresu działań, jakie podejmowali i podejmują w zakresie zmniejszenia uciążliwości wynikających z funkcjonowania szybu św. Jakub.
/Informację przedkłada się w załączeniu do protokołu/.


Ad.5
Przewodniczący Rady Andrzej Koliński poinformował, że przed sesja wpłynął wniosek trzech organizacji o udzielenie głosu w trakcie dyskusji.

W związku z powyższym na podstawie paragrafu 16 Regulaminu Rady Miejskiej proszę o przegłosowanie zgody na zabranie głosu przez wnioskodawców tj. przez Alicję Mochol-Kędziorę z Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Jarosława Klusa ze Stowarzyszenia Pro Natura i Bazylego Chomiaka z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie.
Ponadto Przewodniczący Rady zwrócił się do Rady o upoważnienie bez dodatkowego głosowania, do udzielania głosu osobom z sali.

Rada w wyniku głosowania jednogłośnie ( 20 za) wyraziła zgodę na powyższą propozycję.

Dyskusja nad przedstawionymi informacjami:

Radny Sławomir Majewski po wysłuchaniu przedstawionych informacji jest zaskoczony. Radny Paweł Chruszcz przedstawi dane, które są bardziej obiektywne. Zauważyć należy, że my tu walczymy o zdrowie i życie. Takiego rozmycia tematu dawno nie widziałem. Z przedstawionych informacji wynika, że Rada Miejska wraz z Prezydentem Miasta powinni zmienić nazwę naszego miasta na Głogów Zdrój. W związku z powyższym mam pytania:
1. Do przedstawicieli KGHM:
Co należy zrobić dla naszego miasta i powiatu, aby rzeczywiście warunki naturalne
były lepsze. Czego mogą się spodziewać mieszkańcy Głogowa , nasze dzieci. Czego
może spodziewać się środowisko naturalne i czego od Was może spodziewać się nasz
Głogowski Szpital Powiatowy.
2. Do Pana Prezydenta Miasta Głogowa:
W związku z informacją, że jest takie duże skażenie środowiska przez sektor
komunalny, czy mamy policzone kominy w mieście, które dymią i zatruwają
środowisko. Czy Gmina Miejska, Prezydent Miasta i Rada Miejska ma jakiś program
dla środowiska miasta Głogowa. Jakie są priorytety i co w najbliższym czasie się
wydarzy.

Radna Elżbieta Rybak zwróciła się z pytaniem do Dyrektora z KGHM dot. pokazanych slajdów w sprawie atlasu śmiertelności. Źródłem był atlas umieralności w latach 1991- 2001 i 2008 do 2010. Którego z tych okresów dot. przedstawione mapy, a dodatkowo przypomnę, że obecnie mamy rok 2016.

Odpowiadając Janusz Piątkowski wyjaśnił, że takiego atlasu Państwowy Zakład Higieny nie wykonuje, co roku, tylko okresowo. Nowszej publikacji nie ma a ja opieram się na danych istniejących.

Radny Paweł Chruszcz nie sądziłem, że zostanę zaatakowany, jako radny, przez gościa. Następnie radny podziękował wszystkim mieszkańcom Głogowa, którzy odpowiedzieli na apel, który został wystosowany przez Stowarzyszenie. Przyjściem na sesję udowodniliście Państwo, że to jest ważny problem społeczny dla Głogowa. W interesie społecznym leży rozstrzygnięcie kwestii, które nurtują nas wszystkich. Ponadto dziękuję Panu Przewodniczącemu za zorganizowanie tej sesji i nadanie jej specjalnego trybu i Państwu za prezentacje. Wybrzmiało to, o co tak na prawdę chodzi, o nasze zdrowie i zdrowie naszych dzieci, o nic innego. Przyszliśmy po to, aby nam ktoś pomógł, tak po ludzku. Odnosząc się do danych, które posiadamy tj. z programu ochrony powietrza na str. 25 jest zapisane, że arsen jest karcenogenny i toksyczny. Dyrektor Głogowskiego Szpitala poinformował na sesji Rady, że gdy rozpoczynał pracę w Głogowie, udarów mózgu było 10 w miesiącu a dzisiaj otwierany jest specjalny oddział, bo jest ich 30 lub więcej w miesiącu. To są duże ilości, które pozwalają nam domniemywać i czuć się zaniepokojonym tą sytuacją. Wspomniane było schorzenie tarczycy. Posiadam interpelacje Posła Lipińskiego z 2014 roku, w której jest zapisane, że dzieci w Powiecie Głogowskim chorują statystycznie 50% częściej na chorobę tarczycy niż dzieci na Dolnym Śląsku. Posiadam również najnowszą interpelację z 27 kwietnia tego roku, w której jest napisane, że długotrwałe narażenie na benzopiren i na arsen w długiej perspektywie do 10 lat, może powodować wzrost zachorowań. Wspólnie należy stworzyć taki system, mechanizm profilaktyki zdrowotnej i medycznej, który pozwoli nam pomóc wyeliminować ten problem. Brak jest w ramach usług NFZ w Głogowie lekarza endokrynologa. Ten problem należy wspólnie rozwiązać dla społeczeństwa Głogowa. Wykaz zaprezentowany przez Panią z WIOŚ dot. niskiej emisji arsenu, natomiast w programie ochrony środowiska jest wykres inny, w którym jest pokazane, że emisje są od miesiąca kwietnia do listopada dla arsenu wysokie. Pokazane było również, jaką wielką prace wykonuje KGHM, jeśli chodzi o spadek emisji zanieczyszczeń od lat 80-tych do dzisiaj. To jest kolosalna praca tej firmy. Zanieczyszczenia spadły, ale Pani nie powiedziała o jednym, że te zanieczyszczenia są w glebie, jest miedź, jest ołów i te czynniki wpływają na nasze zdrowie. Wyniki wskazują, że aren i benzoapiren jest taki wysoki tylko w naszym mieście i tworzą razem bardzo niebezpieczny dla nas mix.

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska KGHM Janusz Piątkowski odnosząc się do wypowiedzi radnego wyjaśnił, że wszyscy tutaj zebraliśmy się kierując się troską o zdrowie mieszkańców Głogowa i Powiatu. Chce zapewnić, że ze strony KGHM również ta troska jest. Troska powinna być podbudowana rzetelną wiedzą dot. stanu zdrowia mieszkańców. Odnośnie przedstawionych przeze mnie danych, że wg Pana radnego są jakieś nierzetelne. Pytanie czy tą rzetelną wiedzę w Głogowie mamy. Ja nie dostrzegam rzetelnej wiedzy na temat stanu zdrowia. Te dane, które przedstawiłem pochodzą z Narodowego Funduszu Zdrowia. To są bardzo szczegółowe dane dot. chorób, o których mówiłem, podstawą wykresów były dane z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kierownik Dolnośląskiej Izby Rolniczej Alicja Mochol-Kędziora powiedziała, że reprezentuje rolników miasta Głogowa i Powiatu Głogowskiego. Mamy zaszłości historyczne, mamy skażenie gleby. W obrębie miasta rolnicy uprawiają glebę na ok. 2 tys hektarów. Wielokrotne konferencje i sesje na temat, że pracuję na skażonej glebie, nie dały żadnych rozwiązań, więc ponownie zwracam się z prośbą o przygotowanie pewnych działań, które pozwolą nam spokojnie funkcjonować. Rolnicy mają określone wymagania, jeśli chodzi o produkcję żywności. Należy odejść do produkcji żywności. My, jako nie emitent skażenia chcemy dojść w porozumieniu z tymi, którzy skażają środowisko. Dzisiaj się dowiadujemy, że przemysł miedziowy nie skaża nam naszych gruntów, nie jest za to odpowiedzialny. Służby Marszałkowskie i WIOŚ nie znają źródła pochodzenia arsenu. Uczestnicząc w licznych konferencjach, dowiedzieliśmy się, że arsen w formie gazowej nie jest w ogóle badany. Kolejny raz prosimy o podejmowanie działań. Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu i Radzie, że takie działania zostały podjęte. Prezentacje wykonane przez Politechnikę Warszawską, dały wiele informacji na temat szkodliwości i wpływu arsenu na zdrowie. Musimy wypracować działania, które pozwolą nam tutaj współistnieć z przemysłem miedziowym, ponieważ są rolnicy i mieszkańcy i ich rodziny a chodzi przecież też o zdrowie.
Wszystkie działania dotyczące zdrowotności mieszkańców Głogowa i Powiatu Głogowskiego, będziemy wypracowywać i wspierać oraz uczestniczyć we wszystkich rozwiązaniach.
Alicja Mochol-Kędziora zwróciła się z pytaniem do Pana Prezydenta Miasta, kiedy będzie przygotowana ocena zdrowotności mieszkańców i może podane będą prawdziwe dane. Arsen nie jest badany w formie gazowej, który dostaje się do środowiska miasta Głogowa i to zostało przekazane w informacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Anna Klimkiewicz tak, bardzo dobrze Pani to powiedziała, tak zostało to zapisane w programie. Wynika to z tego, że tak stanowi prawo. Dlatego w ramach programu ochrony powietrza, nałożyliśmy działanie na największego emitenta arsenu w rejonie na KGHM, zbadanie emitowania arsenu z instalacji. Nie tylko ten, który jest inwentaryzowany przez Marszałka, WIOŚ, ale również arsen gazowy, który może być przenoszony na dalsze odległości i w pyle osiadać w dalszych miejscach. Kolejne działania są po to, abyśmy się dowiedzieli, jakie są ich wielkości wtedy poddane będą analizie i dalszym działaniom programowym.

Radny Ryszard Gola-Sienkiewicz z uwagi na to, sprawy ekologiczne są bardzo ważne dla funkcjonowania naszego miasta i regionu, zwróciliśmy się o zorganizowanie sesji poświęconej tylko temu tematowi. Zarówno radni jak i goście zdają sobie z tego sprawę i sądzę, że nałożenie tych wiadomości da punkt widzenia troszeczkę inny. Problemy powietrza to nie jest tylko jedyny problem, który występuje w naszym mieście. Następnie radny odniósł się do poszczególnych elementów, z którymi borykamy się w mieście tj.
- ciągle zmniejszająca się powierzchnia terenów zielonych,
- nasadzenia i wszelkiego rodzaju rośliny i dbałość o nasadzenia,
- zwierzęta,
- hałas,
- woda i opady nawalne też są problemem ekologicznym,
- tabor przewozów pracowniczych KGHM,
- zrzut wody, która jest odprowadzana z Żelaznego Mostu do zatoki Neptuna,
- brak badań populacji miasta i Powiatu Głogowskiego na przełomie lat,
Ponadto powinien być bardziej selektywny pomiar powietrza gdyż to da nam lepszy obraz.
Problemem ekologicznym jest również natężenie ruchu drogowego, co szczególnie widać to w piątek, przy braku obwodnicy miasta. Brak techniki i norm dot. arsenu gazowego również jest problemem do rozwiązania.
Unifikację przyjętych metod pomiarowych przeprowadzanych przez Hutę Miedzi Głogów i WIOŚ ze względu na różne wyniki badań zanieczyszczeń. Kolejny problem to realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej i edukacja społeczeństwa.
Podsumowując wystąpienie radny przedstawił następujące wnioski;
- powołanie Związku Gmin w celu lepszego rozwiązania problemów ekologicznych,
- wyliczanie obszaru powierzchni zielonych utraconych na rzecz budowy parkingów,
etc ( w skali roku)
- prowadzenie nasadzeń gatunkami zieleni, która absorbuje zanieczyszczenia,
- dokładne przeanalizowanie możliwości budowy parkingów naziemnych pod kątem
przydatności ekologicznej z uwzględnieniem czynnika ekonomicznego,
- uruchomienie narzędzia czystości nazywanego polewaczką
- ujednolicenie metod pomiarowych zanieczyszczeń stosowanych w Hucie Miedzi
"Głogów i WIOŚ Wrocław,
- wdrożenie metod pomiaru zanieczyszczeń w kontekście PGN i jego metod
egzekwowanie,
- utworzenie związku/porozumienia gmin działającego na zasadzie partnerstwa w celu
ochrony środowiska,
- monitorowanie stosowania BAT (ang. Best available technology  Najlepsze dostępne
techniki przez HMG w zakresie ochrony środowiska,
- dokonania pomiaru zapylenia wynikającego z transportu i przechowywania rudy
miedzi.

Alicja Strzelec - monitoring środowiska prowadzi się ze względu na ochronę zdrowia, ochronę roślin i ze względu na zanieczyszczenia komunikacyjne. W przypadku miasta Głogowa lokalizacja stacji jest ze względu na ochronę zdrowia. To gdzie są stacje lokalizowane nie wynika z wyznaczenia przez Wojewódzkiego Inspektora, a stacje są lokalizowane ściśle wg Wytycznych Unijnych i mają ująć zakres szerszy nie tylko lokalnie. Odnośnie zanieczyszczeń komunikacyjnych oczywiście lokalizuje się takie stacje np. we Wrocławiu gdzie jest pomiar tylko komunikacyjny. Lokalizacja stacji pomiarowych zależy od tego, czemu ten monitoring powietrza ma służyć. Jeżeli chodzi o metodyki pomiarowe, również są znormalizowane w przepisach prawa i normach polskich i europejskich. Tu nie ma dowolności ściśle są określane laboratoria do wykonywania tych badań zgodnie z polskimi normami.
Odnośnie porównania badań stanu powietrza ze stacji pomiarowej z Huty Miedzi Głogów i WIOŚ nie jest takie łatwe ze względu na różną lokalizację. Są to stacje w Kromolinie i przy ul. Sikorskiego. W tym roku stacja WIOŚ znajduje się przy ul. Wita Stwosza a wcześniej była przy ul Norwida. Chodzi o rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, które idą wysokimi emitorami. Wszystko zależy od warunków meteorologicznych, od wysokości emitora. To, czego nie uchwyci stacja przy ul. Sikorskiego, to uchwyci stacja oddalona w odległości około 7 km. W badaniach bierze się pod uwagę, jakie są źródła emisji, jaka jest ich wysokość i jak daleko są wynoszone zanieczyszczenia. Postawienie stacji WIOŚ obok stacji Huty Miedzi Głogów mija się z celem, ponieważ nam chodzi o ujęcie największej emisji zanieczyszczeń z tych najwyższych emitorów. Dokonanie pomiarów niskiej emisji np. lokalizacja emitora na kominie domu w przypadku spalania odpadów tworzyw sztucznych to rzeczywiście jest straszna emisja, dioksyn, furanu, benzopirenu, ale nie ma potrzeby dokonywać pomiarów ze względu na to, że zgodnie z przepisami prawa spalanie odpadów poza instalacją jest wykroczeniem. W każdym takim przypadku sprawy zgłaszane są do policji i następnie kierowane są do sądu. Bardzo ważna jest edukacja społeczeństwa, ponieważ zanieczyszczenia powietrza, jakie mamy ze źródeł przemysłowych to jest jedno, a co mamy z niskiej emisji w naszym bezpośrednim otoczeniu, to jest zupełnie inna sprawa. Wyniki badań powietrza można śledzić na stronie internetowej WIOŚ.

Prezes Stowarzyszenia Pro Natura Jarosław Klus podziękował za umożliwienie wystąpienia na sesji. Następnie zwrócił z pytaniem dot. programu ochrony powietrza opracowany przez Urząd Marszałkowski, czy ten program zawiera ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Na spotkaniu we Wrocławiu stwierdzono jednoznacznie, że ochrony roślin nie ma. Przypominam, że 90% metali ciężkich pochodzi z naszego zakładu i dostaje się poprzez rośliny. Kolejne pytanie do Dyrekcji Huty czy Dyrekcja Huty działa w obrocie prawnym, jeżeli chodzi o pozwolenie zintegrowane, legalnie. Następne pytanie do mieszkańców, jak mamy sobie z tym wszystkim poradzić, bo tych problemów zdrowotnych mieszkańców sami nie potrafimy załatwić we własnym gronie i to jest najbardziej bolące. Dlatego wobec władz stowarzyszenia i rolników, którzy są najbardziej narażenia, prosimy o jak najszybsze ustalenia administracyjne i moralne wobec mieszkańców. Po dzisiejszych wystąpieniach będziemy musieli podjąć stosowne kroki.

Andrzej Szydło Dyrektor Huty Miedzi Głogów przedstawione zostały takie dane, jakimi dysponujemy w najlepszej wierze. Nikt nie twierdzi, że Huta Miedzi nie wpływa na środowisko naturalne. Przedstawiona została również historia wpływu na środowisko Huty Miedzi Głogów. Przedstawiliśmy nasze plany, nasze zamierzenia na tym obszarze, aby w sposób ciągły minimalizować wpływ Huty Miedzi Głogów na środowisko naturalne. Odnośnie zaproszenia mieszkańców poprzez wydaną ulotkę, jest to wpływanie na emocje mieszkańców. Jeżeli się formułuje, że Głogów jest jedynym miastem w Europie, w którym średnie roczne normy arsenu i benzopirenu w powietrzu w ostatnich latach zostały przekroczone kilkaset procent, to chyba próbujemy siać terror. Rozmawiajmy na tematy takie, co KGHM, co Huta Miedzi Głogów może uczynić jeszcze oprócz wydawania wielu miliardów złotych na inwestycje proekologiczne. W jakim kierunku można dalej zmierzać, aby ciągle zmniejszać wpływ na środowisko naturalne, ale rozmawiajmy również o tym i nie skupiajmy się tylko na Hucie Miedzi Głogów i KGHM. Rozmawiajmy też, co my mieszkańcy Głogowa możemy robić we własnym zakresie. Dobrze, że rozwinęła się dyskusja w temacie niskiej emisji, której również doświadczam. My również wiemy, że problemy środowisko ma nie tylko miasto Głogowa, ale i inne miasta w Polsce, Chcemy żeby nie szukać tzw. słabego, w postaci teoretycznie mocnego, żebyśmy widzieli sprawę szeroko. Nie atakujemy słabego, jakim jest KGHM, ponieważ jest największym zakładem przemysłowym w regionie, nie zróbmy ofiary z KGHM, rozmawiajmy wszyscy i każdy z nas i co wszyscy razem możemy zrobić dla tego, aby Głogów był jak to zostało nazwane w formie żartu Głogów Zdrój, a dlaczego nie. Twierdzę, że to, co robimy w Hucie Miedzi Głogów rokuje, abyśmy za 10 lat mogli powiedzieć, że jakość powietrza w Głogowie jest ponadstandardowa i to nie tylko skali Województwa Dolnośląskiego, w skali kraju. To, że Huta powstała w roku 70-tym, w czasach innego ustroju, to były też inne czasy, jeżeli chodzi o dostępne techniki i technologie. Kiedy w 1978 roku uruchomiono Hutę Miedzi Głogów 2 też były zupełnie inne techniki. W tym roku uruchomimy Hutę Miedzi 1, duże nakłady inwestycyjne, ale też najnowsze możliwie urządzenia i najlepsze dostępne techniki po to, żeby tutaj wpływać na środowisko jak najmniej, jednocześnie płacąc podatki, dając zatrudnienie itd.

Odpowiadając na pytanie, czy w programie ochrony powietrza jest analiza wpływu arsenu na zdrowie, rośliny, gleby, Anna Klimkiewicz wyjaśniła, że nie, ponieważ program ochrony powietrza opracowywany jest na podstawie przepisów prawa. Mamy ścisłe Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2012 roku, które w sposób jasny i zamknięty określa, co taki program powinien zawierać i nie ma tam wymogu zawarcia takiej analizy. W związku z tym nie ma tego w naszym programie.

Główny Inżynier Huty Miedzi Głogów Marian Knop, jeżeli uraziłem, czymś pana radnego, to przepraszam. Problemem miasta Głogowa jest pakiet zanieczyszczeń, pył mg 10, zwłaszcza w okresie sezonu grzewczego, przywiązany do niego ewidentnie benzopiren, którego przekraczamy kilkaset procent tzw. normy i przekraczamy przy okazji arsen. Arsen rozmywa się na większą liczbę kontrahentów. Pył mg10 i benzopirenu Huta nie załatwi. To są ruchy po państwa stronie, państwa radnych i urzędu. Wskazałem w swojej prezentacji na ustawę antysmogową, którą samorządy dostały z bagażem kosztów od rządu i z możliwością działań pośrednich. Pozwolenia na budowę, ustalenia minimalnych, jakości paliw stosowanych w gospodarstwach domowych, ustalanie minimalnych wymogów wobec kotłów grzewczych. Szereg działań typowych oczywiście, kontrole i pieniądze z tym związane. To jest element, na który chcę zwrócić uwagę. Benzopiren ma sześciokrotnie niższą wielkość dopuszczalną, niż arsen. Arsen jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. To jest pierwszy element w tym wszystkim. Nie spodziewałem się, że będzie się dotykać innych elementów ochrony środowiska. Ponadto zamieszczane są w Internecie coroczne raporty o stanie zdrowia w populacji Województwa Dolnośląskiego, ostatni jest z roku 2014 gdzie Powiat Głogowski niczym się nie wyróżnia w stosunku do pozostałych powiatów w obszarze tarczycy czy chorób nowotworowych. Powiat Głogowski nie jest w czołówce i nie jest liderem absolutnym, jest w najlepszym wypadku w środku stawki. Przypomnę, że gdy działania techniczne i technologiczne będą nieracjonalnie drogie to możemy w ogóle nie osiągnąć takich celów a poziom benzopirenu w Polsce to pokazuje, że nie ma woli i nie ma środków na to żeby to osiągnąć. Powiat Głogowski jest najlepiej badanym powiatem, jeżeli chodzi o grunty w Polsce. W badanych miejscach nie zostały przekroczone standardy jakości gleb. Poza strefą ochronną Huty Miedzi Głogów, którą władamy, jako KGHM w swoim obszarze, żaden z paramentów nie jest przekroczony. Równocześnie nie wykazano, że przy ostatnich, a badane były duże partie żywności, nie znaleziono związku pomiędzy zawartością metali w gruncie, a jakością żywności. Oczywiście arsen istnieje jak wszystkie inne metale w gruncie, ale jego normalna zawartość to jest poziom kilku miligramów na kilogram.

Doktor Grzegorz Wożniak zwrócił się z pytaniem do pani z WIOŚ mówi pani, że normy wg, których dokonujecie badań poziomu arsenu są takie same jak KGHM-u. na stacjach Kromolin, ul. Sikorskiego i Sobczyce, KGHM mierzy całkiem inną normą, niż WIOŚ na swoich stacjach. Proszę podać, jaka normą WIOŚ bada arsen i jaką bada KGHM na ul. Sikorskiego. Każda prezentacja mówiła pośrednio, jakby zaczepiała KGHM a z drugiej jakby uciekała od tematu. Pan Knop broni, że właściwie nie ma przekroczeń, że jesteśmy zdrowi. Minister Zdrowia w porozumieniu ze środowiskiem określił normę 6 ng po to, żeby ją stosować. Norma wynika z przeprowadzonych badań epidemiologicznych, a przekraczanie jej spowoduje coś złego.

Alicja Strzelec odniosła się do polskich norm ujętych w Rozporządzeniach w oparciu, o które wykonują badania laboratoria. Wyniki pomiarów dla KGHM wykonują laboratoria akredytowane CBJ wg takich samych norm, co wykonuje laboratorium WIOŚ wg norm określonych w Rozporządzeniu. Ja mówiłam, że nie można porównywać wyników pomiarów ze stacji zlokalizowanej w odległości kilometra czy 500 m od huty ze stacją zlokalizowaną w odległości 7 km, biorąc pod uwagę wysokość emitora. Do oceny, jakości powietrza w mieście Głogowie, brana jest pod uwagę wyłącznie stacja pomiarowa WIOŚ. Z tego względu, że emitory huty, które mają wysokość 150 m, oddziaływanie tego emitora nie będzie w takim stopniu widać przy stacji pomiarowej, jeżeli chodzi o metale, jak w odległości wynikających z warunków rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia. To, w jaki sposób się rozprzestrzeniają zanieczyszczenia zależy zdecydowanie od wysokości emitora.

Doktor Grzegorz Woźniak - WIOŚ pobiera siedmiodniowe próbki, huta bada teoretycznie jak chce, nie ciągle , nie systematycznie. Zadałem pytanie, jaką normą bada arsen WIOŚ a jaką Huta.

Alicja Strzelec arsen bada się polską normą i nie tylko arsen, ale wiele innych zanieczyszczeń. Ja odnoszę się do tego, co robi WIOŚ.
Tutaj była mowa o porównaniu wyników badań, które wykonujemy jak również to, że huta może wykonać wynik średniodobowy, może wykonać wynik miesięczny, może zbierać wyniki z całego roku. Bo wartość jest średnioroczna. Natomiast przy wartościach, gdzie są dopuszczalne badania dobowe, wykonuje się badanie dobowe z każdego pomiaru.
W przypadku arsenu jest wartość średnioroczna, można wykonać próby tygodniowe również. Pobór próby zależy od tego, jakie jest stężenie danego zanieczyszczenia w powietrzu. Przy bardzo niskich stężeniach musi być takie zaciągnięcie na sączki, aby było, z czego dokonać pomiaru. Był pan nie jeden raz w delegaturze, gdzie było tłumaczone jak wykonuje się pomiary.

Andrzej Szydło Dyrektor Huty Miedzi Głogów należy rozmawiać, co każdy musi zrobić, w tym KGHM, jako jedna z wielu stron całego zagadnienia. Pan chce rozmawiać tylko o arsenie. Czy Pan Przewodniczący i Rada zgadzacie się, aby rozmawiać tylko arsenie? Tylko i wyłącznie, o niczym więcej.

Przewodniczący Rady Andrzej Koliński taka dyskusja do niczego nie prowadzi, mamy pkt dot. wniosków, które powinniśmy przekazać do odpowiednich instytucji, aby współpraca pomiędzy KGHM, Powiatem i Samorządami gminnymi miała jakąś logikę.

Andrzej Szydło Dyrektor Huty Miedzi Głogów w temacie arsenu teraz i w przyszłości Huta Miedzi Głogów będzie szukać rozwiązań, jako jeden z emitentów arsenu i ten, który ma na to wpływ.

Doktor Grzegorz Woźniak dlaczego pan nie powie, że huta zarzuciła arsen na Głogów. Ten arsen, który jest niezidentyfikowany w 14 nanogramach spowodowała Huta.

Andrzej Szydło Dyrektor Huty Miedzi Głogów - czy pan ma taką informację.

Doktor Grzegorz Woźniak prezentacja WIOŚ uznała, że głównym źródłem arsenu jest działalność KGHM i ma wpływ na przekroczenie zanieczyszczeń na stacji docelowej we Wschowie.

Andrzej Szydło Dyrektor Huty Miedzi Głogów nikt nie zaprzecza, że Huta Miedzi Głogów jest największym emitentem arsenu.

Doktor Grzegorz Woźniak tak naprawdę jesteśmy w punkcie wyjścia w sprawie arsenu. Przejdźmy do szybu św. Jakuba. Tutaj sprawa dot. siarkowodoru.
W przepisach polskich nie ma norm odorowych, ale nie mówi się nic o tym, że wyrzuca w powietrze seleksylenu i inne związki, w których są przekroczenia. KGHM wykonało wielkie badania z instytutem medycyny pracy, który prowadził badania przez 6 miesięcy. Badano wyziewy szybu Jakuba. Proszę odpowiedzieć mieszkańcom, ile dni, może godzin badał Profesor Czerczak, imisje z szybu Jakuba. Wysłano pismo do okolicznych gmin, że nie ma przekroczeń z szybu Jakuba.

Janusz Piątkowski przedstawiłem bardzo innowacyjną metodę badawczą, którą zastosowaliśmy w 2015 roku, badanie mieszalin gazowych i substancji zawartych w powietrzu, którym oddychają mieszkańcy. To badanie pokazało, że nie ma wpływu emisja z szybu S2 i taki był rezultat tego opracowania.

Alicja Strzelec Marszałek Województwa Dolnośląskiego w przypadku szybu SG2 zobowiązał zakład do pomiarów imisji, a nie emisji. Badanie imisji wykonuje się w powietrzu. Jest stacja pomiarowa, której lokalizacja została uzgodniona z WIOŚ i znajduje się w Jerzmanowej. Tam jest na bieżąco mierzony siarkowodór, wszystkie związki siarki, które dają zapach odorotwórczy. Marszałek Województwa Dolnośląskiego zobowiązał zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice do przekazywania kwartalnie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po kwartale, wyników pomiaru do WIOŚ, jak również Urzędowi Marszałkowskiemu. Ja mogę się odnieść do wyników, które otrzymujemy, jako WIOŚ. Na podstawie tych wyników, nie stwierdza się przekroczeń wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń badanych na stacji w Jerzmanowej. Wszystkie wyniki pomiarowe są poniżej granicy oznaczalności zastosowanej metody pomiarowej. Podczas kontroli w 2013 roku stwierdzono emitowanie z szybu S2 substancje gazowe, takie, jakie nie były dopuszczone w decyzji emisji zanieczyszczeń. Nie było przekroczeń takich, po których zakład płacił kary. Były przeprowadzone pomiary, zakład ma decyzje, a wyniki pomiarów nie wykazały przekroczeń, tylko wykazały, że stężenia są, ale w takich ilościach, których wartości nie podaje się w decyzji.

Doktor Grzegorz Woźniak niech pani powie, jaki jest problem na szybie Jakuba, że gazy ulatniają się w niewidomy sposób, w niewiadomym czasie, bo uchodzi z urobisk. Ile razy w roku były przeprowadzona badania szybu Jakuba.

Alicja Strzelec to ile razy WIOŚ będzie prowadził kontrolę podejmuje Inspektor, ale jeżeli nie ma przekroczeń, to takich badań się nie wykonuje. WIOŚ nie stwierdza przekroczeń.

Doktor Grzegorz Woźniak następne pytanie dot. szybu Jakuba, decyzja środowiskowa, która była ważna do rozbudowy szybu, w decyzji jest zapisane, że na emitorach wykonać badanie zbiorcze zgodne z normami substancji wyprowadzanych w powietrze. Po interwencjach mieszkańców WIOŚ dokonał badania i wykazał, że z powodu ograniczeń technicznych nie określono dokładnego pomiaru przekroju oraz przez nieprawidłowe rozmieszczeniu krojców pomiarowych, nie określono profilu prędkości w całym przekroju pomiarowym, co daje, że wyniki są orientacyjne i to jest wszystko. Instytucja państwowa, która miała zabezpieczać ludzi, tak naprawdę nie chroni mieszkańców. Jest mowa, że nic się nic dzieje, a cała moja rodzina i ja jesteśmy chorzy na tą samą chorobę.

Alicja Strzelec w prezentacji pokazane było również to, że przekroczenia benzopirenu i pyłu Pn 10 występują głównie w sezonie grzewczym. W przypadku arsenu pokazuje, w jaki sposób kształtują się stężenia przez cały rok.

Przewodniczący Rady Andrzej Koliński jeżeli ktoś z Państwa na tej sali jest niezadowolony z przedstawionych wyników badań, kto ile ich prowadził, a to nie jest oceną na dzisiejszej sesji, to może indywidualnie, jak każdy obywatel miasta Głogowa, gdy jest niezadowolony ma prawo zaskarżyć taką sprawę do prokuratury lub innych organów ścigania. Z prowadzonej dyskusji nic nie wynika. Należy wypracować wnioski.

Andrzej Szydło Dyrektor Huty Miedzi Głogów czy pan ma jakąkolwiek jedną konstruktywną propozycję panie doktorze, czy tylko pytania niezmierzające w żadnym dobrym kierunku. Proszę o jedną konstruktywną propozycję.

Doktor Grzegorz Woźniak ale jaką konstruktywną propozycję, nie trujcie nas, nie zabijajcie nas. To jest konstruktywna moja odpowiedź. Merytorycznie Państwo nie chcecie się porozumieć.
Przedstawione prezentacje nic nie wniosły do sprawy od roku 2012 te same prezentacje, te same rozmowy. Urząd Marszałkowski wykonał program, z którego tak naprawdę nic nie wynika. Przy 14 nieokreślonych ng arsenu za 10 lat, może być tak samo jak obecnie. Ja już tu nie mieszkam, ale współczuję mieszkańcom.

Główny Inżynier Ochrony Środowiska w Oddziale Górniczym Polkowice-Sieroszowice Elżbieta Laskowska gdy państwo mają szereg wątpliwości i pytań, to prosimy je formułować i przesłać na ręce Pana Dyrektora czy Prezesa KGHM. W odpowiedzi przedstawimy merytoryczne dowody, aby udowodnić państwu, że wszystko realizujemy zgodnie z prawem. Myślę, że rozwiejemy wszystkie wątpliwości pana doktora i stowarzyszenia.

Mieszkaniec Głogowa Stefan Walkowiak - ja byłem pierwszy, który opanował technologię pieca zawiesinowego i to mogę udokumentować. Związki siarki i arsenu znane były już dawniej. Nie wiem na ile się teraz skład chemiczny zmienił, czy związki wzrosły. Skład chemiczny rudy i koncentratu się zmienił. Niepokojący jest arsen. Natomiast zmienił się proces technologii w kopalniach, zmienił się proces suszenia koncentratu. Zadaje pytanie czy badana jest w kopalnia Polkowicach i Rudnej, skąd jest wzrost arsenu i o ile oraz czy istnieje możliwość w ogóle zbadania, jaki wpływ emisja arsenu ma w cyklu zawiesinowym. Mnie, jako mieszkańca niepokoi, dlaczego jest wzrost arsenu.

Bazyli Chomiak Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie przedstawił informacje w formie prezentacji dotyczącą oddziaływania środowiska na pszczoły. Pszczoły to również zwierzęta. Na przykładzie pszczół można dużo się nauczyć i wiele stwierdzić. Jakość miodu jest bardzo istotna, gdyż miód ma przecież leczyć. Dlatego ważne jest, jakie jest środowisko, jakie stosuje się pestycydy na działkach i w rolnictwie. W wielu krajach pszczoły stosuje się do monitorowania środowiska pod względem czystości. Ponadto badając pszczoły możemy dowiedzieć się, jakie mamy środowisko.
Bazyli Chomiak zwrócił się z apelem do władz KGHM żeby spojrzeli, że oprócz ludzi trute są tak cenne owady i ich produkt, czyli miód.
/Informacje przedkłada się w załączeniu do protokołu/.

Jan Baraniecki Radny Rady Powiatu Głogowskiego chciałbym przypomnieć, że w latach 70-80 mieliśmy poważny problem związany z emisją związków siarki, ołowiu i miedzi.
Podjęte zostały określone działania i obecnie tego problemu już nie ma. Pojawił się kolejny problem arsen. W 2013 roku stacja WOŚ wykazała, że jest przekroczenie 4 krotne arsenu. Niedaleko stacji na ul. Sikorskiego jest stacja Huty Miedzi Głogów, kolejna jest w Sobczycach i Kromolinie. Wszystkie trzy stacje wykazują wyniki w normie. Natomiast kolejna niedaleko oddalona wykazuje przekroczenie już 400 % tej normy i to jest zastanawiające. Stąd moje pytanie, z czego to wynika, czy tylko z odległości pomiędzy stacjami. Ponadto opracowany program ochrony powietrza w strefie dolnośląskiej jest skażony poważnym błędem. Chodzi o niedoszacowanie emisji arsenu oraz brak jeszcze nie zidentyfikowania pewnej ilości arsenu. Domniemywać należy, że jednak jest to emisja z Huty Miedzi Głogów. Literatura wskazuje na to, że główne zanieczyszczenie arsenem są bardzo szkodliwe i znajdują się w pobliżu zakładu produkującego miedź. Chciałbym zapytać w oparciu, o co określa się wielkość emisji arsenu w Hucie Miedzi Głogów. Czy to są tylko deklarowane przez hutę ilości, na podstawie własnych pomiarów, czy wynika to z pozwolenia zintegrowanego, z czego wynika różnica. Ponadto należy wnioskować o zmianę w prawie, żeby był to obowiązek. Jest opracowany przez KGHM program ochrony zdrowia, który nieco łagodzi skutki skażenia. Dzieci z różnych szkół mogą wyjeżdżać na zielone szkoły, na basen itd. Ale zastanawia mnie coś bardziej poważnego, że huta swoimi emisjami przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia mieszkańców, choć nie ma takich badań a powinny być na określonej populacji i przed długi okres. Kolejna sprawa, czy wobec problemów finansowych szpitala głogowskiego KGHM nie mógłby wesprzeć finansowo szpitala. Dodam, że w Radzie Powiatu Głogowskiego tą tematykę też podnosimy, odbyło się posiedzenie Komisji na ten temat. W drugim półroczu również odbędzie się posiedzenie Komisji, w tym temacie.

Mieszkanka Głogowa Barbara Barańczuk usłyszałam od przedstawiciela KGHM, że radny Chruszcz reprezentuję uciśnionych mieszkańców Głogowa. Ja nie jestem uciśniona. Chcę być zdrowa, aby dzieci wychowywały się również w czystym mieście. Przysłuchując się całej dyskusji doszłam do wniosku, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. KGHM w znacznej mierze ponosi odpowiedzialność za zatrucie naszego środowiska i nie może uciekać od tej odpowiedzialności i wspólnie z Radą Miejską powinni podjąć konkretne wnioski, aby uzdrowić ocenę sytuację, ograniczyć emisje szkodliwych składników. Przy dobrej woli jest to możliwe do zrobienia, choć nie mało będzie to kosztować. Ta sprawa jest bardzo ważna dla Głogowian.
Ponadto Pan Gola-Sienkiewicz poruszył sprawę dot. drzew, nie tylko o nasadzenia, ale również o dbałość o drzewa, które już u nas rosną. Konkretnie chodzi o kasztanowce, które chorują od wielu lat. Następna sprawa, jeżeli chodzi o zatruwanie środowiska, palenie w piecach byle czym. Pomimo interwencji straży i policji, nadal palono szkodliwymi substancjami.

Adam Butyński Prezes Stowarzyszenia cenię kolegów z huty, że mają jakąś perspektywę odejścia od tego, co się dzieje. Ale w ogóle nie rozumiem sytuacji, w której kolejny raz się dowiedziałem, że w Jerzmanowej jest sanatorium. Ja chciałbym przeciwko temu zaprotestować. Od 10 lat trwa proces emisji gazu z górotworu. Na każdej Radzie Gminy dowiadujemy się, że są badania na temat metody. Zamiast opowiadania tego, co jest robione i że jesteśmy zdrowi, że to jest nie prawda, że obawiamy się o swoje zdrowie jest niesłuszne. Uważam, że należy przekonywać ludzi, a nie mówić, że są zdrowi. Proszę, aby padło stwierdzenie, że KGHM Polska Miedź, Kopalnia Sieroszowice-Polkowice ograniczy o 50% wyrzut masowy gazów, jakąś perspektywę stworzyć. Ja w przeciwieństwie do huty takiej perspektywy w Jerzmanowej, jeśli chodzi o to nie widzę. A biorąc pod uwagę kolejne szyby, budowane, jako wdechowe, oznacza to, że nic więcej tylko więcej powietrza będzie wciągane, aby więcej objętościowo gazów wyrzucać. Jeszcze ostatni protest, proszę nie używać w swoich publikacjach, prezentacjach, mówienia o odorach, o uciążliwościach zapachowych. Wszystkie te substancje są kancerogenne. W badaniach lekarskich, które były wykonane brak było badania kancerogenności krwi, ponieważ to są bardzo drogie badania. Proszę na przyszłość, żeby do tak poważnego ciała, jakim jest Rada Miejska i Rada Powiatu przedstawiać perspektywy tj. zwalczymy to za 5 lat, 10 lub 20 lat.

Andrzej Szydło Dyrektor Huty Miedzi Głogów w dużym stopniu się zgadzam, z tym, co pan tutaj powiedział. Dobrze, żeby były plany na przyszłość. Na dzisiejszej sesji staramy się cały czas przedstawić fakty. Były przedstawione fakty na temat zmierzonych poziomów arsenu w Głogowie.
Nikt nie mówi, że to nie jest prawda. Cały czas mówimy prawdę. Prawdą jest też, że Huta Miedzi Głogów ma zawieszone kary z tytułu ponadnormatywnej imisji dwutlenku siarki pyłu z instalacji spalin. Tutaj nie ma przedstawiania historii tylko w kolorowych barwach.

Bogusław Barnaś Solidarność Rolnicza Dolnośląska Rada Wojewódzka prezentuje środowisko rolnicze, czyli producentów, którzy zabezpieczają drugą formę egzystencji, czyli żywność. Każdy z państwa, gdy posiada działkę stara się produkować żywność w miarę ekologiczną, bez nawożenia, bez oprysków itd. Niemniej, jeśli zagrożenie jest takie, że tutaj mamy w swoim środowisku przedsiębiorcę, który nie potrafi określić, kiedy truje a kiedy tylko emituje, gdy nie są przekraczane normy to jest emisja, a gdy są przekroczone to jest nie końca się przyznaje, że truje. Bo wiadomo, ten, co truje to ponosi odpowiedzialność. Państwo nie chcecie się przyznać do tego, kiedy normy są przekroczone to wtedy faktycznie trujecie. To, że w takim środowisku żyjemy to państwo musicie przyznać. Oczekujemy, że w krótkim terminie zostanie określona jakaś droga, ograniczania tej jakby linii trucia. Dlatego wprowadzane są normy emisji spalin, które są śrubowane np. dla ciągników itd. A w przypadku takiego potentata, jakim jest KGHM to okazuje się, że te normy podnosi się do góry a nie obniża. To jest paradoks. KGHM posiada tyle środków finansowych, gdzie na ochronę środowiska, na troskę o zdrowie, powinniście w szczególności przykładać wagę. Społeczeństwo bez tych badań, które KGHM sponsoruje, oczekuje bez tych badań żyć w zdrowiu. Przypomnę, że w latach dwutysięcznych KGHM deklarował, że płody rolne z rejonu skażenia będą przeznaczone na cele przemysłowe, w dużej mierze Huta Miedzi miała przyjmować do jakiegoś procesu technologicznego. To znaczy, że świadomość wówczas była taka, że ten rejon jest szczególnie narażony na utratę, jakości tego produktu rolnego. Gleba jest jak gąbka, ona to wchłonęła i teraz musi to oddać. Wyniki badań, które są przedstawiane z stanowiska Państwowej Inspekcji, która wskazuje, że nie są one wiarygodne to jest dowód na to, że bazujemy na tym, co chcemy, a nie na tym, jaki jest stan faktyczny. Środowisko rolnicze oczekuje, aby pokryć koszty takich badań, które organizacje rolnicze zlecają. Wątpliwości są takie, czy te podmioty, które na Wasze zlecenie działają są wiarygodne w istocie tych badań. Pytanie kiedy są prowadzone badania, czy są prowadzone wybiórczo, w takie dni, który te wyniki są korzystniejsze, czy jest pogodnie, czy po chmurno, kiedy jest mniejsze pylenie, kiedy jest niższe ciśnienie, czy to ma wpływ na uzyskiwane wyniki.

Kierownik Delegatury WIOŚ Alicja Strzelec odniosła się do pytania dot. pomiarów, kiedy są wykonywane. Pomiary wykonywane są w sposób ciągły, niezależnie od tego czy pada deszcz, czy świeci słońce, czy zima, czy jest lato, jest automatyczny pobór , cały czas jest zaciągana próba przez 24 godziny. Nie ma wybiórczych pomiarów, tak jak sobie chcemy.

Radny Sławomir Majewski co będzie z arsenem, czy ten problem przestanie istnieć. Ponadto, jakie są działania odnośnie dzieci, które mieszkają na trenie Głogowa i Powiatu Głogowskiego. Czy KGHM, czy Huta nie może w większym stopniu włączyć się w pomoc naszemu głogowskiemu szpitalowi.

Dyrektor Departamentu ds. Zasobów Ludzkich KGHM Polska Miedź S.A., Radosław Pobol poinformował, że fundacja KGHM przekazała na głogowski szpital prawie 2,5 miliona złotych.

Anna Ostadczuk jestem przedstawicielem KGHM. Przez ostatnie 5 lat badane były dzieci na poziom ołowiu w ramach porozumienia z Powiatem Głogowskim, które obowiązywać będzie do 2018 roku. KGHM rokrocznie się z tego wywiązuje. Przebadano z Powiatu Głogowskiego około 5,5 tysiąca dzieci. Średnia zawartość ołowiu to około 2 mikrogramy przy zalecenia nie przekraczania 5 miligramów. Ustalono, że po 5 latach nie ma potrzeby prowadzenia badań, ze względu na bardzo niski poziom ołowiu podobny do innych regionów w kraju. Odnośnie bezpłatnych konsultacji w poradni promocji zdrowia w Głogowie, to poradnia będzie dalej funkcjonować.
Zielone szkoły i zajęcia na basenie dla dzieci finansowane są na bieżąco przez KGHM. Jeżeli chodzi o wapnowanie gleb, do tej pory zwapnowano gleby użytkowane w gminach Żukowiece, Kotla i Jerzmanowa, a w tym roku w Gminie Wiejskiej Głogów.

Radny Marek Sienkiewicz przypomniał, że w maju 2013 roku, radny Przemysław Bożek składał interpelacje między innymi dot. szybu św. Jakuba a także konieczności badań mieszkańców Głogowa na obecność arsenu. Radny zaproponował, aby dzisiejsza sesja zakończyła się konstruktywnymi wnioskami i ustaleniem zarysu dochodzenia przy współpracy z KGHM do polepszenia tej sytuacji, która od 2013 roku się nie zmieniła.

Przewodniczący Rady Andrzej Koliński uważam, że wnioski zostaną przedłożone na piśmie i zostaną przesłane do odpowiednich organów.

Prezydent Miasta Głogowa Rafael Rokaszewicz poinformował, że została wyłoniona firma do przeprowadzenia badań gleby, które zakończą się pod koniec roku.
Gdy do tych wyników dołączy się wyniki wykonywane przez Starostwo Powiatowe, to będzie ich sporo. Jeżeli chodzi o badanie zdrowia ludzi na zawartość arsenu, ogłoszony jest przetarg kilku stopniowy i jest w trakcie etapu końcowego. Odnośnie retencji i zagospodarowywania wód opadowych, również przetarg jest w trakcie realizacji. Niestety nie mamy policzonych kominów w Głogowie. Natomiast został przyjęty przez Radę program gospodarki niskiej emisji, w którym jest zapisane bardzo dużo zadań związanych z poprawą, jakości środowiska w Głogowie. Również podmioty działające na terenie miasta Głogowa, mogły zgłaszać swoje zadania tj. termomodernizacja, nowy tabor autobusowy, ścieżki rowerowe i zwalczanie niskiej emisji poprzez wymianę pieców węglowych na gazowe. Jest także program ochrony powietrza, który zawiera zadania, które i w jakim czasie trzeba zrealizować, a mają przyczynić się do poprawy zawartości arsenu w głogowskim powietrzu. Cały szereg zadań inwestycji realizowanych na terenie Huty Miedzi Głogów, związanych z technologią i ochroną środowiska. To są również sprawy związane z unieszkodliwianie odpadów na zbiorniku żelazny most, ale to są sprawy związane z niską emisją gmin i naszego miasta, nad którym problemem musimy także się pochylić. Od kilku miesięcy są zgłoszenia np. sprawy dotyczące Szkoły Muzycznej i niskiej emisji i wielu mieszkańców, którzy palą czym popadnie. Pracownicy wraz z Policją dokonywali sprawdzania na osiedlach, czym palą mieszkańcy. Stwierdzono, że pali się kiepskiej, jakości opałem, a to również ma swój wpływ. Nad tym, również trzeba będzie się zastanowić. Samorządy, coraz częściej zaczynają się przyglądać tematem ochrony środowiska i powietrza w swoich miastach między innymi tej ustawie smogowej. Ponadto może warto stworzyć fundusz, aby dopłacać mieszkańcom by zachęcić ich do wymiany pieca węglowego na piec gazowy. Może należy sprawdzić handlujących paliwami jak koks, węgiel, jakiego pochodzenia są to paliwa, czy nie zawierają szkodliwych substancji. To wszystko jest przed nami. Możemy i musimy wymagać od KGHM-u, aby stale podnosiła, jakość powietrza. Ale musimy także przyglądnąć się niskiej emisji występującej w Głogowie i to jest zadanie również przed nami.

Przewodniczący Rady Andrzej Koliński podziękował wszystkim gościom, za przedstawione materiały. Za polemikę, którą mogli usłyszeć również mieszkańcy Głogowa, na tak ważny temat, jakim jest ekologia na terenie miasta Głogowa i Powiatu Głogowskiego.Ad. 6
Wnioski i postulaty w zakresie problemów ekologicznych i zdrowotnych na terenie miasta Głogowa i Powiatu Głogowskiego.

Radny Paweł Chruszcz wnioskuje o skierowanie zapytania do marszałka Województwa Dolnośląskiego, czy w związku z Dokumentem Referencyjnym BAT dla ogólnych zasad monitoringu, w którym jest mowa o poprawie wiarygodności i porównywalności wyników pomiarów planowane jest ujednolicenie metod pomiaru immisji badających poziomy substancji w powietrzu na stacjach pomiarowych znajdujących się na terenie miasta Głogowa i Powiatu Głogowskiego, a wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.08.2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu.
/Wniosek, przedkłada się w załączeniu do protokołu/.

Kolejny wniosek radnego Pawła Chruszcza dot. skierowania do Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia zapytania, czy w związku ze stwierdzonymi przez Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej opisanej w odpowiedzi na interpelację posła Adama Lipińskiego oraz grupy posłów w sprawie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza arsenu, do powietrza w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym i opisanym tam wzrostem wskaźnika dzieci chorych na choroby tarczycy w powiecie głogowskim o blisko 50% od 2009 do 2013 roku i w odniesieniu do dzieci w całym województwie dolnośląskim o 1/3, planowane jest podjęcie działań zdrowotnych przez NFZ mających umożliwić dostęp do bezpłatnej opieki medycznej dzieci i dorosłych w powiecie głogowskim do lekarzy specjalisty z dziedziny endokrynologii w ramach kontraktowania NFZ.
/Wniosek przedkłada się w załączeniu do protokołu/.

Radny Ryszard Gola-Sienkiewicz złożył następujące wnioski:
Ochrona środowiska jest jednym z najważniejszych zadań samorządu. Miasto Głogów jest szczególnie narażone na różnego rodzaju zanieczyszczenia. Intensywna działalność przemysłu, wzrost ilości pojazdów samochodowych, zmniejszająca się ilość tak zwanych powierzchni zielonych oraz zmiany klimatyczne powodują pogarszanie się warunków życia mieszkańców.
Wnioskuje o coroczną analizę obszaru powierzchni zielonych utraconych
na rzecz budowy parkingów oraz innych obiektów infrastrukturalnych.
Wnioskuje o prowadzenie nasadzeń zieleni określonych gatunków (wysokiej oraz niskiej), która absorbuje zanieczyszczenia powietrza wynikające
z oddziaływania przemysłu oraz ruchu pojazdów samochodowych
Wnioskuje o dokładne przeanalizowanie możliwości budowy parkingów nadziemnych pod kątem przydatności ekologicznej (w szczególności, jako inwestycja w ochronę środowiska) z uwzględnieniem czynnika ekonomicznego, (ale nie, jako czynnika jedynego i ostatecznego)
Wnioskuje o uruchomienie narzędzia czystości nazywanego polewaczką, które to narzędzie może być skutecznym środkiem neutralizacji szkodliwych skutków wzmożonego ruchu pojazdów samochodowych w mieście
Wnioskuje o wystąpienie do KGHM Polska Miedź SA oraz WIOŚ Wrocław
o ujednolicenie metod pomiarowych zanieczyszczeń WIOŚ i HMG Głogów, aby można było w sposób jednoznaczny określać stopień zanieczyszczeń
Wnioskuje o objęcie systematycznym monitoringiem określonej grupy mieszkańców pod kątem wykrywania zagrożeń zdrowia wynikających
z zanieczyszczeń środowiska ( skorzystanie z funduszy zewnętrznych w tym zakresie)
Wnioskuje o podjęcie ciągła współpraca z placówką/ami naukowo-badawczymi na zasadzie partnerstwa (rozwiązanie systemowe oraz wieloletnie) w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Głogowa w powiązaniu z czynnikami ekologicznymi ( np. zanieczyszczeniem powietrza)
Wnioskuje o opracowanie oraz wdrożenie programów profilaktycznych wspomagające zdrowie mieszkańców w kontekście występujących zanieczyszczeń przy zaangażowaniu środków zewnętrznych w tym Fundacji KGHM Polska Miedź ( nie tylko tzw. Zielone Szkoły)
wdrożenie metod pomiaru zanieczyszczeń w kontekście PGN i jego metod egzekwowanie (obecne są niewystarczające)
utworzenie związku/porozumienia gmin działającego na zasadzie partnerstwa w celu ochrony środowiska ( pod patronatem Prezydenta Miasta i Rady Miasta Głogowa)
monitorowanie stosowania BAT (ang. Best available technology  Najlepsze dostępne techniki przez HMG w zakresie ochrony środowiska (stałe konsultacje oraz pełna informacja dla samorządu w tym zakresie)
Wnioskuje o dokonania pomiaru zapylenia (wpływu na środowisko) wynikającego z transportu i przechowywania koncentratu rudy miedzi oraz pozostałości po piecowych
Wnioskuje o utworzenie stałego zespołu ds. zanieczyszczeń składającego się z przedstawicieli: Rady Miasta Głogowa, Prezydenta Miasta Głogowa, Samorządów Gmin Regionu Głogowskiego, Stowarzyszeń Ekologicznych oraz KGHM Polska Miedź SA w celu wypracowywania rozwiązań systemowych
w zakresie ochrony środowiska oraz bieżącej reakcji przy występujących nieprawidłowościach ekologicznych

Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Głogowskiego w imieniu własnym i Stowarzyszenia Samoobrona Ekologiczna Rolników Pro Natura złożyła następujące wnioski:
1. Wnioskujemy o niezwłoczne powołanie wspólnego zespołu roboczego składającego
się z przedstawicieli Gmin Miejskich Głogów oraz Gmin Wiejskich: Głogów, Kotla,
Żukowice, Jerzmanowa, Pęcław oraz KGHM Polska Miedź w celu wypracowania
działań produkcja rolna wolna od zanieczyszczeń.
2. Wnioskujemy o przeprowadzenie corocznie badań dotyczących gleb i roślin z powodu
oddziaływania przemysłu miedziowego z uwzględnieniem zaszłości historycznych.
3. Wnioskujemy o podjęcie współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu
w zakresie badań zanieczyszczeń w kontekście prowadzonych prac z populacją
pszczół w rejonie głogowskim. Prowadzone badania przyczynia się do pełniejszego
obrazu środowiska.
4. Wnioskujemy o wykonanie badań lekarskich wybranej populacji ludności pod kątem
wpływu metali ciężkich wynikających z funkcjonowania zakładów przemysłowych na
terenie miasta Głogowa oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Biorąc pod uwagę
przekroczenia dopuszczalnych norm arsenu, należy ustalić źródło jego pochodzenia
poprzez niezależne pomiary emisji z Huty Miedzi Głogów, zbiornika Żelaznego
Mostu , Szybu Jakubów a także podczas transportu rud.
/Wnioski przedkłada się w załączeniu do protokołu/.

Ad.7
Po zrealizowaniu porządku obrad oraz braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Koliński ogłosił zamknięcie XXII/16 sesji Rady Miejskiej w Głogowie.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Koliński
Protokolant:
Teresa Jemioło