Sesja z planem kadencyjnym na lata 2014-2018
Dodane przez admin dnia Maj 19 2015 18:38:51
Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Głogowie, która rozpocznie się w dniu 20 maja 2015 r. o godzinie 16.oo, w sali rajców w Ratuszu.


Rozszerzona zawartość newsa

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Głogowie, która rozpocznie się w dniu 20 maja 2015 r. o godzinie 16.oo, w sali rajców w Ratuszu.


Porządek obrad:

1 . Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2 . Informacja na temat funkcjonowania spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych.

3 Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1 Kadencyjnego Programu Gospodarczego dla miasta Głogowa na lata 2014 2018,

3.2 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu na realizację programu Profilaktyka, diagnostyka i leczenie raka gruczołu krokowego,

3.3 udzielenia pomocy finansowej Gminie Kotla,

3.4 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn. Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 273 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu DW 292 w km 37+776 w m. Głogów,

3.5 zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2015 rok,

3.6 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów,

3.7 zatwierdzenia do realizacji Programu Głogowska Karta Seniora,

3.8 zmiany Statutu samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe w Głogowie,

3.9 zmieniająca uchwałę nr LXVII/441/14 Rady Miejskiejw Głogowie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów,

3.10 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie,

3.11 udzielenia odpowiedzi na skargę.

4. Przyjęcie protokołów.

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.

6. Interpelacje i wnioski.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie sesji.