III sesja Rady Miejskiej
Dodane przez admin dnia Grudzień 27 2014 09:41:14
Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Głogowie, która rozpocznie się w dniu 29 grudnia 2014 r. o godzinie 16:00 w Sali Rajców w Ratuszu.


PROGRAM - TUTAJ !Rozszerzona zawartość newsa
Sesja Rady Miejskiej.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie zaprasza na sesję, która rozpocznie się w dniu 29 grudnia 2014 r. o godzinie 16:00 w Sali Rajców w Ratuszu.Porządek obrad:

1 . Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

2.1 zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2014 rok,

2.2 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów,

2.3 wydatków budżetu gminy, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2.4 zmiany uchwały Nr LIX/379/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,

2.5 uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015,

2.6 nadania nazwy ulicy w Głogowie (ul. Kolejowa),

2.7 nadania nazwy ulicy w Głogowie (ul. Miodowa),

2.8 nadania nazwy ulicy w Głogowie (ul. Transportowa),

2.9 zmiany uchwały Nr LXI/405/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów,

2.10 przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głogowie na 2015 rok,

2.10 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 roku,

2.10 powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Społeczno – Samorządowej, Polityki Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Głogowie,

2.11 zmiany uchwały Nr II/4/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Głogowie,

2.12 zmiany uchwały Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Głogowie.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.

5. Interpelacje i wnioski.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie sesji.