STRONA G紟NA · ARCHIWUM · ARTYKUΧ · GALERIA · SZUKAJ · KONTAKT Maj 06 2021 17:02:57
Nawigacja
STRONA G紟NA
ARCHIWUM
ARTYKUΧ
GALERIA
SZUKAJ
KONTAKT
FORUM
Twitter
ZAJRZYJ TUTAJ ...STREFA EKONOMICZNA
Oferta aktualna
Prezentacja 2006
Zdj璚ia z budowy 2006
MOJE KADENCJE


PROGRAM WYBORCZY 2014 -2018


2010-2014

2002-2006

1998-2002

1994-1998

WYBORY 1997

LUSTRACJA

MOJE MEDALE

Insygnia Radnego1000 lat G這gowa750 lat praw miejskich G這gowa750 lat Ksi瘰twa G這gowskiegoZa Zas逝gi dla Rozwoju O鈍iatyOdznaczenie pa雟twowe


Sesja bud瞠towa 2015
Rada Miejska kadencji 2014-2018Wst瘼ny porz康ek obrad zosta rozszerzony o punkty zwi您ane z budow pomnika, nazwania ulic, ustalenia diet dla radnych.1. Rozszerzenie programu sesji o punkt budowa pomnika przeg這sowano jednog這郾ie.

Uchwa豉 o budowie pomnika (na podstawie wniosku z bud瞠tu obywatelskiego) zosta豉 przyj皻a jednog這郾ie.


2. Punkt dotycz帷y zmiany nazw ulic przeg這sowano jednog這郾ie. R闚nie przyj皻o bez zastrze瞠 uchwa喚 o nadaniu nazw ulicom.


3. Rozszerzenie w sprawie przyj璚ia stanowiska w sprawie przeprawy mostowej - jednog這郾ie


4. Wniosek radnego Paw豉 Chruszcza w sprawie ustalenia wysoko軼i diet radnych - 14 przeciw, 3 za, 3 wstrzymuj帷e - odrzucono.

Uchwa豉 przewidywa豉 zmniejszenie diet dla radnych celem zmniejszenia wydatk闚 i poczynienia oszcz璠no軼i w bud瞠cie na rok 2015.

5. Jednog這郾ie przyj皻o uchwa喚 na dotacj do ZGM

Dotacja przedmiotowa na rok 2015 skalkulowana zosta豉 na 陰czn kwot 1.631.026,00z i obejmuje ona:

1) dop豉t do jednostkowego kosztu utrzymania 1m2 powierzchni u篡tkowej lokali stanowi帷ych w豉sno嗆 gminy w wysoko軼i 1.348.941z. Kwota ta obejmuje:
remonty w budynkach komunalnych stanowi帷ych w 100% w豉sno嗆 Gminy i remonty przy obiektach stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy - 700.000z
bie膨ce utrzymanie pozosta造ch zasob闚 komunalnych - 648.941z
powierzchnia lokali administrowanych przez ZGM wynosi 122.631,00 m2.


2) dop豉t do jednostkowego kosztu utrzymania 1m2 powierzchni teren闚 zewn皻rznych stanowi帷ych w豉sno嗆 gminy w wysoko軼i 282.085z - powierzchnia teren闚 zewn皻rznych administrowanych przez ZGM wynosi 164.962,00m2.


6. Jednog這郾ie przyj皻o stawki dotacji dla GOU na strefy p豉tnego parkowania 670 200 z這tych

Ustala si stawk dotacji przedmiotowej na 2015 rok w kwocie 576,764 z w przeliczeniu
do kosztu utrzymania 1 miejsca parkingowego.

7. Jednog這郾ie przyj皻o stawki dotacji dla GOU na targowiska 150 000 z這tych

Ustala si stawk dotacji przedmiotowej na 2015 rok w kwocie 82,508 z, w przeliczeniu
do kosztu utrzymania 1 m2 placu targowego.


8. Udzielenie pomocy Powiatowi G這gowskiemu - jednog這郾ie.

Postanawia si udzieli pomocy finansowej Powiatowi G這gowskiemu w kwocie 72.032,00 z (s這wnie: siedemdziesi徠 dwa tysi帷e trzydzie軼i dwa z這te 00/100) w formie dotacji celowej inwestycyjnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy istniej帷ych toalet uczniowskich w Zespole Szk馧 Og鏊nokszta販帷ych w G這gowie z siedzib przy ul. Jedno軼i Robotniczej 10.


9. Skarbnik Gminy odczyta豉 opini RIO o wieloletniej prognozie finansowej. Pozytywna

Jednog這郾ie przyj皻o projekt WPF

10. Projekt bud瞠tu na 2015

Klub radnych PiS im. Jana Zubowskiego zg這si wnioski do zmian w bud瞠cie o wykre郵enie pewnych zada z zakresu dzia豉 kulturalnych. Og這szono 15 minut przerwy.
Po przerwie g這sowano wnioski o zdj璚ie z bud瞠tu kwoty 110 tysi璚y i przeniesienie do rezerwy celowej. Wszyscy byli za przeniesieniem kwoty do rezerwy og鏊nej.

Po przeg這sowaniu poprawek bud瞠t zosta przyj皻y jednog這郾ie.
Uchwa豉
Rady Miejskiej w G這gowie
z dnia 21 stycznia 2015


w sprawie uchwalenia bud瞠tu Gminy Miejskiej G這g闚 na rok 2015.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz康zie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.);
art.212, art. 239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami); Rada Miejska w G這gowie uchwala, co
nast瘼uje:

1


Ustala si planowane dochody bud瞠tu na rok 2015 w 陰cznej kwocie 241.516.924 z, w tym:
1) dochody bie膨ce: 226.448.137 z
2) dochody maj徠kowe: 15.068.787 z, z tego:
- dotacje i 鈔odki otrzymane na inwestycje – 9.538.787 z
- dochody ze sprzeda篡 maj徠ku – 5.430.000 z
- dochody z tytu逝 przekszta販enia prawa u篡tkowania wieczystego
przys逝guj帷ego osobom fizycznym w prawo w豉sno軼i – 100.000 z
zgodnie z za陰cznikiem Nr 1.

2


Ustala si planowane wydatki bud瞠tu na rok 2015 w 陰cznej kwocie 240.856.529 z, z tego:
1. Wydatki bie膨ce – 209.507.018 z, w tym:
a) wydatki bieŜ帷e jednostek bud瞠towych w kwocie 陰cznej – 151.951.602 z,
z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i sk豉dki od nich naliczone – 87.497.336 z
- wydatki zwi您ane z realizacj zada statutowych jednostek bud瞠towych –
64.454.266 z
b) wydatki na dotacje na zadania bie膨ce – 25.952.932 z
c) wydatki na 鈍iadczenia na rzecz os鏏 fizycznych – 21.611.248 z
2
d) wydatki bie膨ce na programy finansowane ze 鈔odk闚 pochodz帷ych z budŜetu Unii
Europejskiej w kwocie – 1.500 z
e) wyp豉ty z tytu逝 por璚ze i gwarancji udzielonych przez Gmin Miejsk G這g闚
przypadaj帷e do sp豉ty w roku 2015 – w kwocie 陰cznej 5.033.881 z;
f) wydatki na obs逝g d逝gu publicznego – 4.955.855 z, w tym:
- odsetki od kredyt闚 i po篡czek – 4.955.855 z
2.Wydatki maj徠kowe – 31.349.511 z, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.760.479 z, w tym:
- wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze 鈔odk闚
pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych
w 陰cznej kwocie – 195.000 z
b) dotacje na inwestycje – 845.032 z
c) zakup i obj璚ie akcji i udzia堯w oraz wniesienie wk豉d闚 do sp馧ek prawa
handlowego – 1.744.000 z.
zgodnie z za陰cznikiem Nr 2.

3


1. Ustala si planowan nadwyŜk bud瞠tu gminy w kwocie 660.395 z, kt鏎a zostanie
przeznaczona na sp豉t wcze郾iej zaci庵ni皻ych zobowi您a z tytu逝 kredyt闚
i po篡czek.
2. Ustala si 陰czn kwot planowanych przychod闚 bud瞠tu gminy w wysoko軼i
10.610.000 z, w tym:
- kredyty i po篡czki – 10.430.000 z
- przychody ze sp豉ty udzielonych po篡czek – 180.000 z
oraz rozchody w 陰cznej kwocie 11.270.395 z
zgodnie z za陰cznikiem Nr 3.

4


1. Tworzy si rezerw og鏊n bud瞠tu w kwocie 400.000 z.
2. Tworzy si rezerw celow bud瞠tu w kwocie 600.000 z na realizacj zada w豉snych
z zakresu zarz康zania kryzysowego.

3. Tworzy si rezerw celow bud瞠tu w kwocie 297.000 z na realizacj zada
maj徠kowych w ramach Bud瞠tu Obywatelskiego 2015 r.

5


1. Ustala si dochody i wydatki zwi您ane z realizacj zada z zakresu administracji rz康owej
i innych zada zleconych odr瑿nymi ustawami, na kwot 13.871.500 z.
zgodnie z za陰cznikiem Nr 4.
2. Ustala si dochody i wydatki zwi您ane z realizacj zada z zakresu administracji
rz康owej wykonywanych na podstawie porozumie z organami tej administracji, w tym:
- dochody 1.093.135 z
- wydatki 3.164.271 z
zgodnie z za陰cznikiem Nr 5.
3. Ustala si dochody i wydatki zwi您ane z realizacj zada wykonywanych na podstawie
um闚 lub porozumie mi璠zy jednostkami samorz康u terytorialnego, w tym:
- dochody 611.890 z
- wydatki 883.923 z
zgodnie z za陰cznikiem Nr 6.

6


1. Ustala si dochody w kwocie 1.300.000 z z tytu逝 zezwole na sprzeda; napoj闚
alkoholowych.
2. Ustala si wydatki na realizacj zada okre郵onych w:
a) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi您ywanie Problem闚 Alkoholowych
– 1.513.850 z
b) Gminnym Programie Przeciwdzia豉nia Narkomanii – 66.000 z
zgodnie z za陰cznikiem Nr 7.

7


1. Ustala si dochody z tytu逝 op豉t i kar za korzystanie ze 鈔odowiska w kwocie
8.000.000 z

2. Ustala si wydatki zwi您ane z ochron 鈔odowiska i gospodarki wodnej w kwocie
8.000.000 z.

zgodnie z za陰cznikiem Nr 8.

8


1. Ustala si dochody z tytu逝 gospodarowania odpadami w kwocie 7.000.000 z.
2. Ustala si wydatki zwi您ane z gospodarowaniem odpadami w kwocie 7.000.000 z
zgodnie z za陰cznikiem Nr 9.

9


Wydatki bud瞠tu gminy obejmuj planowane kwoty dotacji w 陰cznej kwocie
26.797.964 z, w tym:
1. Dotacje dla jednostek sektora finans闚 publicznych – 11.450.903 z, z tego:
a) dotacje podmiotowe – 7.475.349 z
b) dotacje przedmiotowe – 2.451.226 z
c) dotacje celowe – 1.524.328 z, w tym:
- inwestycyjne – 495.032 z
zgodnie z za陰cznikiem Nr 10.
2. Dotacje dla jednostek nienale膨cych do sektora finans闚 publicznych –
15.347.061 z, z tego:
a) dotacje podmiotowe – 8.510.386 z
b) dotacje celowe – 6.836.675 z, w tym:
- inwestycyjne – 350.000 z
zgodnie z za陰cznikiem Nr 11.

10


Ustala si plan dochod闚 gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki
bud瞠towe prowadz帷e dzia豉lno嗆 okre郵on w ustawie o systemie o鈍iaty oraz
wydatk闚 nimi finansowanych na kwot 2.970.784 z.
zgodnie z za陰cznikiem Nr 12.


11


1. Ustala si plan przychod闚 i koszt闚 samorz康owych zak豉d闚 bud瞠towych:
1) przychody - 19.803.296 z
2) koszty – 19.803.296 z
zgodnie z za陰cznikiem Nr 13.
2. Z bud瞠tu gminy udziela si dotacji przedmiotowych dla:
a) Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 1.631.026 z, na pokrycie koszt闚
utrzymania budynk闚 komunalnych i teren闚 zewn皻rznych stanowi帷ych w豉sno嗆
Gminy
b) G這gowskich Obiekt闚 Us逝gowych w kwocie 820.200 z, w tym:
- pokrycie koszt闚 zwi您anych z funkcjonowaniem Strefy P豉tnego Parkowania –
670.200 z
- pokrycie koszt闚 zwi您anych z funkcjonowaniem targowiska „Zielony Rynek” –
150.000 z.

12


Ustala si wydatki maj徠kowe na 2015 rok, zgodnie z za陰cznikiem Nr 14.

13


Ustala si wydatki na programy i projekty realizowane z udzia貫m 鈔odk闚 pochodz帷ych
z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 pomocy
zagranicznej na kwot 196.500 z.
zgodnie z za陰cznikiem Nr 15.

14


Ustala si limity zobowi您a z tytu逝 kredyt闚 i po篡czek zaci庵anych w 2015 r.
na 陰czn kwot 13.430.000 z, w tym na:
1. Sfinansowanie przej軼iowego deficytu bud瞠tu w kwocie – 3.000.000 z.
2. Sp豉t wcze郾iej zaci庵ni皻ych zobowi您a z tytu逝 kredyt闚 i po篡czek –
10.430.000 z.
2) dokonywania zmian planu wydatk闚 w ramach dzia逝 w zakresie wydatk闚 bieŜ帷ych
gminy na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3) dokonywania zmian w planie wydatk闚 inwestycyjnych pomi璠zy poszczeg鏊nymi
zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego dzia逝.
4) lokowania wolnych 鈔odk闚 bud瞠towych na rachunkach bankowych w innych bankach
ni bank prowadz帷y obs逝g bud瞠tu gminy


15


Upowa積ia si Prezydenta Miasta do:

1) zaci庵ania zobowi您a z tytu逝:
a) kredyt闚 na pokrycie wyst瘼uj帷ego w ci庵u roku przej軼iowego deficytu bud瞠tu
do wysoko軼i 3.000.000 z.
b) kredyt闚 i po篡czek na sp豉t wcze郾iej zaci庵ni皻ych zobowi您a w kwocie
10.430.000 z.

2) dokonywania zmian planu wydatk闚 w ramach dzia逝 w zakresie wydatk闚 bie膨cych
gminy na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) dokonywania zmian w planie wydatk闚 inwestycyjnych pomi璠zy poszczeg鏊nymi
zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego dzia逝.

4) lokowania wolnych 鈔odk闚 bud瞠towych na rachunkach bankowych w innych bankach
ni bank prowadz帷y obs逝g bud瞠tu gminy.

16


Uzyskane przez jednostki bud瞠towe zwroty wydatk闚 dokonywane w tym samym roku
bud瞠towym, przyjmowane s na rachunki bie膨ce wydatk闚 zmniejszaj帷 wykonanie
wydatk闚 w tym samym roku bud瞠towym.

17


Wykonanie Uchwa造 powierza si Prezydentowi Miasta.

18


Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia z moc obowi您uj帷 od dnia 1 stycznia 2015
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz璠owym Wojew鏚ztwa Dolno郵御kiego oraz na
tablicy og這sze Urz璠u Miejskiego w G這gowie.


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, 瞠by m鏂 dodawa komentarze.
FACEBOOK
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這Zapomniane has這?
Wy郵emy nowe, kliknij TUTAJ.
NA CZASIE

STARE KOMENTARZE
CURRENT MOON
ZAGΜSUJ !!!
MOJE PODR荅E
Liche 2007
Klasztor Neuzelle
Wystawa υwiecka
Panenske Brezany
Litomerice
Interdog Bohemia


1,299,401 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion © 2003-2005