Czerwiec 16 2021 15:41:34   
Nawigacja
· STRONA GŁÓWNA
· KONTAKT
· O NAS
· WIADOMOŚCI
· ARTYKUŁY
· DRUKI DO POBRANIA
· NAPISZ DO NAS
· SZUKAJ
· PYTANIA I ODPOWIEDZI
· WYKAZ LEKARZY
· HARMONOGRAM PRACY
TU JESTEŚMY
NASZA KADRA
dr Cezary Kędzia
dr Helena Kędzia

PRZECZYTAJ ...


Broń palna
Badania kandydatów do posiadania broni palnej!

Badania wykonuje: dr Cezary Kędzia
lekarz uprawniony do badań na broń palną

Rejestracja : tel. 76-832-11-10 ---- sprawy pilne : tel. kom. 604-900-746


Badania psychologiczne dla posiadaczy broni palnej , pracowników ochrony fizycznej, sędziów , prokuratorów, kuratorów sądowych, komorników , opiekunów pieczy zastępczej wykonuje :

mgr. Helena Kędzia - psycholog uprawniony do badań psychologicznych dla kandydatów oraz posiadaczy broni palnej - wpisana do rejestru Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu Nr 1/69/2015

Rejestracja : tel . 768321110 lub 600225357

BADANIA PSYCHOLOGICZNE I LEKARSKIE OSÓB UBIEGAJĄCYCH LUB POSIADAJACYCH POZWOLENIE NA BROŃ1. USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U.04.52.525 tekst jednolity z późn. zm.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychicznego, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni (Dz.U.03.194.1905) - utraiło moc - patrz dokumenty do pobrania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz.U.00.79.898 z późn. zm.)


Oto fragmenty z ustawy istotne dla chcących posiadać broń palną:

I. USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U.04.52.525 tekst jednolity z późn. zm.


Art. 15.
Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:
niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2;
z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takich przestępstw.

Na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich.

Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń lub zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawia właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych: lekarza i psychologa, stwierdzające, że nie należy ona do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, i potwierdzające, że może ona dysponować bronią.

Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art. 10 ust. 3 pkt 1 obowiązana jest raz na pięć lat przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ust. 3. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ Policji.

W przypadku ujawnienia okoliczności dostatecznie uzasadniających podejrzenie, iż osoba posiadająca pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną należy do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, właściwy organ Policji może zobowiązać tę osobę do niezwłocznego poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia wydanych orzeczeń.

W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ Policji.

Przepisy ust. 3 i 4 nie dotyczą funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają przydzieloną im broń służbową. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:
zakres badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba, o której mowa w ust. 3 i 4;
lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań oraz wydawania orzeczeń, o których mowa w ust. 3 i 4; warunki i tryb: odwoływania się od orzeczeń lekarskich i psychologicznych, uzyskiwania i utraty uprawnień przez lekarzy i psychologów do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych, kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych; dodatkowe kwalifikacje lekarzy i psychologów przeprowadzających badania lekarskie i psychologiczne;

sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami lekarskimi i psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentów; maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne. Koszty związane z wydaniem orzeczeń, o których mowa w ust. 3-5, ponosi osoba poddana badaniu.

(5) Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń, rejestracji broni, biorąc pod uwagę uniemożliwienie wydania pozwolenia na broń lub karty rejestracyjnej broni pneumatycznej osobom niedającym rękojmi bezpiecznego posługiwania się bronią.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
USŁUGI MEDYCZNE


MEDYCYNA PRACY

STOMATOLOGIA

PSYCHOLOGIA
PSYCHOTESTY


MEDYCYNA SPORTOWA

DLA POSIADACZY BRONI PALNEJ
CENNIK USŁUG


MEDYCYNA PRACY

STOMATOLOGIA

PSYCHOLOGIAMEDYCYMA ESTETYCZNA


Copyright PROVITA Głogów © 2011

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Aero7Theme by kot2007
Wygenerowano w sekund: 0.03 243,978 unikalnych wizyt