STRONA GŁÓWNA · ARCHIWUM · ARTYKUŁY · GALERIA · SZUKAJ · KONTAKT Marzec 01 2021 10:32:48
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA
ARCHIWUM
ARTYKUŁY
GALERIA
SZUKAJ
KONTAKT
FORUM
Twitter
ZAJRZYJ TUTAJ ...STREFA EKONOMICZNA
Oferta aktualna
Prezentacja 2006
Zdjęcia z budowy 2006
MOJE KADENCJE


PROGRAM WYBORCZY 2014 -2018


2010-2014

2002-2006

1998-2002

1994-1998

WYBORY 1997

LUSTRACJA

MOJE MEDALE

Insygnia Radnego1000 lat Głogowa750 lat praw miejskich Głogowa750 lat Księstwa GłogowskiegoZa Zasługi dla Rozwoju OświatyOdznaczenie państwoweTa strona używa plików cookies i innych technologii ułatwiających komunikację z serwerem. Pliki te nie sa wykorzystywane przez właściciela strony do żadnych celów reklamowych lub marketingowych. Wymagane są wyłącznie do logowania się zarejestrowanych użytkowników. Jeżeli nie akceptujesz cookies możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tutaj !


Strona archiwalna ! (Kontakt z autorem przez FB)
Sesja budżetowa 2015
Rada Miejska kadencji 2014-2018Wstępny porządek obrad został rozszerzony o punkty związane z budową pomnika, nazwania ulic, ustalenia diet dla radnych.1. Rozszerzenie programu sesji o punkt budowa pomnika przegłosowano jednogłośnie.

Uchwała o budowie pomnika (na podstawie wniosku z budżetu obywatelskiego) została przyjęta jednogłośnie.


2. Punkt dotyczący zmiany nazw ulic przegłosowano jednogłośnie. Również przyjęto bez zastrzeżeń uchwałę o nadaniu nazw ulicom.


3. Rozszerzenie w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie przeprawy mostowej - jednogłośnie


4. Wniosek radnego Pawła Chruszcza w sprawie ustalenia wysokości diet radnych - 14 przeciw, 3 za, 3 wstrzymujące - odrzucono.

Uchwała przewidywała zmniejszenie diet dla radnych celem zmniejszenia wydatków i poczynienia oszczędności w budżecie na rok 2015.

5. Jednogłośnie przyjęto uchwałę na dotację do ZGM

Dotacja przedmiotowa na rok 2015 skalkulowana została na łączną kwotę 1.631.026,00zł i obejmuje ona:

1) dopłatę do jednostkowego kosztu utrzymania 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących własność gminy w wysokości 1.348.941zł. Kwota ta obejmuje:
remonty w budynkach komunalnych stanowiących w 100% własność Gminy i remonty przy obiektach stanowiących własność Gminy - 700.000zł
bieżące utrzymanie pozostałych zasobów komunalnych - 648.941zł
powierzchnia lokali administrowanych przez ZGM wynosi 122.631,00 m2.


2) dopłatę do jednostkowego kosztu utrzymania 1m2 powierzchni terenów zewnętrznych stanowiących własność gminy w wysokości 282.085zł - powierzchnia terenów zewnętrznych administrowanych przez ZGM wynosi 164.962,00m2.


6. Jednogłośnie przyjęto stawki dotacji dla GOU na strefy płatnego parkowania 670 200 złotych

Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2015 rok w kwocie 576,764 zł w przeliczeniu
do kosztu utrzymania 1 miejsca parkingowego.

7. Jednogłośnie przyjęto stawki dotacji dla GOU na targowiska 150 000 złotych

Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2015 rok w kwocie 82,508 zł, w przeliczeniu
do kosztu utrzymania 1 m2 placu targowego.


8. Udzielenie pomocy Powiatowi Głogowskiemu - jednogłośnie.

Postanawia się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu w kwocie 72.032,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dwa złote 00/100) w formie dotacji celowej inwestycyjnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy istniejących toalet uczniowskich w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowie z siedzibą przy ul. Jedności Robotniczej 10.


9. Skarbnik Gminy odczytała opinię RIO o wieloletniej prognozie finansowej. Pozytywna

Jednogłośnie przyjęto projekt WPF

10. Projekt budżetu na 2015

Klub radnych PiS im. Jana Zubowskiego zgłosił wnioski do zmian w budżecie o wykreślenie pewnych zadań z zakresu działań kulturalnych. Ogłoszono 15 minut przerwy.
Po przerwie głosowano wnioski o zdjęcie z budżetu kwoty 110 tysięcy i przeniesienie do rezerwy celowej. Wszyscy byli za przeniesieniem kwoty do rezerwy ogólnej.

Po przegłosowaniu poprawek budżet został przyjęty jednogłośnie.
Uchwała
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 21 stycznia 2015


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2015.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.);
art.212, art. 239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami); Rada Miejska w Głogowie uchwala, co
następuje:

§ 1


Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 241.516.924 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 226.448.137 zł
2) dochody majątkowe: 15.068.787 zł, z tego:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 9.538.787 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 5.430.000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 100.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2


Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 240.856.529 zł, z tego:
1. Wydatki bieżące – 209.507.018 zł, w tym:
a) wydatki bieŜące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 151.951.602 zł,
z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 87.497.336 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
64.454.266 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 25.952.932 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.611.248 zł
2
d) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej w kwocie – 1.500 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Głogów
przypadające do spłaty w roku 2015 – w kwocie łącznej 5.033.881 zł;
f) wydatki na obsługę długu publicznego – 4.955.855 zł, w tym:
- odsetki od kredytów i pożyczek – 4.955.855 zł
2.Wydatki majątkowe – 31.349.511 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.760.479 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych
w łącznej kwocie – 195.000 zł
b) dotacje na inwestycje – 845.032 zł
c) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego – 1.744.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3


1. Ustala się planowaną nadwyŜkę budżetu gminy w kwocie 660.395 zł, która zostanie
przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości
10.610.000 zł, w tym:
- kredyty i pożyczki – 10.430.000 zł
- przychody ze spłaty udzielonych pożyczek – 180.000 zł
oraz rozchody w łącznej kwocie 11.270.395 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4


1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 600.000 zł na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 297.000 zł na realizację zadań
majątkowych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 r.

§ 5


1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, na kwotę 13.871.500 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, w tym:
- dochody 1.093.135 zł
- wydatki 3.164.271 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
- dochody 611.890 zł
- wydatki 883.923 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6


1. Ustala się dochody w kwocie 1.300.000 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż; napojów
alkoholowych.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych
– 1.513.850 zł
b) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 66.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7


1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie
8.000.000 zł

2. Ustala się wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie
8.000.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8


1. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 7.000.000 zł.
2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w kwocie 7.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9


Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie
26.797.964 zł, w tym:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 11.450.903 zł, z tego:
a) dotacje podmiotowe – 7.475.349 zł
b) dotacje przedmiotowe – 2.451.226 zł
c) dotacje celowe – 1.524.328 zł, w tym:
- inwestycyjne – 495.032 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych –
15.347.061 zł, z tego:
a) dotacje podmiotowe – 8.510.386 zł
b) dotacje celowe – 6.836.675 zł, w tym:
- inwestycyjne – 350.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10


Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki
budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz
wydatków nimi finansowanych na kwotę 2.970.784 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 12.


§ 11


1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:
1) przychody - 19.803.296 zł
2) koszty – 19.803.296 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 13.
2. Z budżetu gminy udziela się dotacji przedmiotowych dla:
a) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 1.631.026 zł, na pokrycie kosztów
utrzymania budynków komunalnych i terenów zewnętrznych stanowiących własność
Gminy
b) Głogowskich Obiektów Usługowych w kwocie 820.200 zł, w tym:
- pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania –
670.200 zł
- pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowiska „Zielony Rynek” –
150.000 zł.

§ 12


Ustala się wydatki majątkowe na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13


Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy
zagranicznej na kwotę 196.500 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14


Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2015 r.
na łączną kwotę 13.430.000 zł, w tym na:
1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000 zł.
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek –
10.430.000 zł.
2) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieŜących
gminy na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi
zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy


§ 15


Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu:
a) kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości 3.000.000 zł.
b) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie
10.430.000 zł.

2) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących
gminy na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi
zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16


Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku
budżetowym, przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków zmniejszając wykonanie
wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 17


Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogowie.


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
FACEBOOK
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NA CZASIE

STARE KOMENTARZE
CURRENT MOON
ZAGŁOSUJ !!!
MOJE PODRÓŻE
Licheń 2007
Klasztor Neuzelle
Wystawa Łowiecka
Panenske Brezany
Litomerice
Interdog Bohemia


1,287,557 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion © 2003-2005